Ķekavas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015. gadu

Ķekavas novada dome ir apstiprinājusi Ķekavas novada pašvaldības publisko pārskatu par 2015. gadu.

 

Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” 72. pantam pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par:

 

 • divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā par saistību un garantiju apjomiem;

 

 •  pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados;

 

 • pašvaldības kapitāla vērtību un paredzētajām tā izmaiņām;

 

 • iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības plāna īstenošanā, tai skaitā par:

 

 • publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā,

 

 • privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā,

 

 • iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā;

 

 • zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu;

 

 • domes lēmumu par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu;

 

 •  Valsts kontroles revīzijas atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai;

 

 • pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos;

 

 • veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai;

 

 • pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā.

 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa
27.06.2016.

  Drukāt