Līdz 17. jūlijam zemes īpašniekiem ir jāveic latvāņu iznīcināšana

Ķekavas novada pašvaldība izsūtījusi vēstules 104 zemes īpašniekiem ar lūgumu veikt latvāņu iznīcināšanu viņu piederošā īpašumā līdz šī gada 17. jūlijam.

 

Kā informē Vides un labiekārtošanas daļa, atbilstoši Augu aizsardzības likuma 18.¹panta trešajai daļai zemes īpašnieka vai tiesiska valdītāja pienākums ir invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. Par šī likuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības.

 

Savukārt atbilstoši Ķekavas novada domes apstiprinātajam latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajam plānam (2013.-2020. gads) Vides un labiekārtošanas daļa katru gadu līdz 1. septembrim veic ar latvāni invadēto jeb aizaugušo teritoriju monitoringu. Ja pēc 1. septembra pašvaldība konstatē vairāk nekā vienu pieaugušu latvāņa augu ar izveidotu ziedkopu, tiek uzskatīts, ka īpašnieks nav veicis latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus.

 

Zemesgabalos, kur latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi iepriekšējā gadā nebūs veikti, pašvaldība pati veiks latvāņu apkarošanu, iepriekš publicējot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu par latvāņu ierobežošanas pasākumu veikšanu attiecīgā teritorijā, norādot latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas laiku un administratīvās teritorijas nosaukumu. Šogad pirmo reizi šāda rīcība tiks veikta divos zemesgabalos, kur jūlija sākumā notiks latvāņu pļaušana.  Izdevumi par pašvaldības veiktajiem latvāņa iznīcināšanas pasākumiem tiks piedzīti no īpašnieka.

 

 

Vides un labiekārtošanas daļa atgādina, ka stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu” grozījumus, papildinot noteikumus ar 9¹.punktu šādā redakcijā: „9¹. Fiziskām un juridiskām personām piešķir atvieglojumu 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par iepriekšējā gadā veiktiem latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem saskaņā ar „Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2013.-2020.gadam”, ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēts iesniegums saskaņā ar 14.07.2008. MK noteikumiem Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi.””

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa
05.07.2016.

 

 

 

 

  Drukāt