Ķekavas novada izglītības nozares pārstāvji piedalās apmācībās par veselības veicināšanu

No 2016. gada 12.-17. jūnijam četri Ķekavas novada izglītības iestāžu pārstāvji devās uz Krakovu, (Polija), lai piedalītos starptautiskās apmācībās par tēmu „Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu sekmēšana izglītības nozarē.”  Šīs apmācības ir daļa no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Erasmus+ Sports programmas apstiprinātā projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā. “ aktivitātēm, tāpēc tajās piedalījās arī dalībnieki no citām projektā iesaistītajām valstīm – Lietuvas, Polijas, Itālijas, Turcijas un Horvātijas.

 

 

Apmācības norisinājās četras dienas un to mērķis bija popularizēt veselību veicinošu fizisko aktivitāšu ieviešanu izglītības iestādēs, papildināt zināšanas par starp-sektorālo sadarbību un tās nozīmi efektivitātes uzlabošanā, kā arī nodrošināt projekta koordinatoru tikšanos, lai apspriestu projekta ieviešanas progresu katrā dalībvalstī un plānotu nākamās projekta aktivitātes.

 

Apmācību programma bija veidota sabalansēti – teorija mijās ar praksi, bet darbu grupās papildināja mācību vizītes un pieredzes apmaiņas sesijas, kuru laikā dalībnieki dalījās savas valsts pieredzē.

 

Apmācību laikā tika apskatīti sekojoši temati: Eiropas Savienības normatīvo aktu bāze sporta un fizisko aktivitāšu jomā; fizisko aktivitāšu veicināšana cilvēkiem ar invaliditāti; starpsektoru sadarbība, tās nozīme. Lai labāk izprastu starpsektoru sadarbības pozitīvo ietekmi uz organizāciju efektivitātes uzlabošanu, apmācību dalībnieki veica praktisko darbu grupās un projekta partnerorganizāciju dalībnieki sniedza ieskatu/dalījās pieredzē par savas valsts/pašvaldības aktivitātēm veselību veicinošu fizisko aktivitāšu jomā izglītības iestādēs. Apmācību ietvaros ieskatu par veselības veicināšanas programmu Krakovas pilsētā, sniedza Krakovas pašvaldības sporta departamenta direktors. Pēc teorētisko zināšanu apgūšanas apmācību dalībnieki grupās diskutēja par iemesliem,  kas kavē fizisko aktivitāšu plašāku ieviešanu izglītības iestādēs.

 

Programmā bija iekļautas arī  divas mācību vizītes. Pirmā uz Lacko pašvaldību, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar šīs pašvaldības fizisko aktivitāšu programmu un tā ieviešanas modeli. Savukārt otŗā - uz vājredzīgo/neredzīgo bērnu internātskolu, kuras laikā dalībnieki guva ieskatu, kā fiziskās un sporta aktivitātes tiek integrētas šajā skolā.

 

Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par dalību šajās apmācībās.

 

Iespaidojoties no gūtās pieredzes, organizējot nākamās Ķekavas novada sporta spēlēs, noteikti būtu vērts padomāt par sacensību/grupas ieviešanu novada iedzīvotājiem ar ierobežotām iespējām, tādējādi radot iespēju arī šai iedzīvotāju grupai līdzās pārējiem novada iedzīvotājiem sacensties dažādos sporta veidos.

 

 

Informāciju sagatavoja
Reinis Zobens

 

 

 

 

 

 

 

  Drukāt