Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ledenīte”

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.20) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Ledenīte”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ledenīte ”, kadastra numurs 8070 008 1287.

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009. - 2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Lauksaimniecības teritorijas L, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējums ZA2, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves (P), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālrunis 67847161.

 

Informācija pieejama - pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Telpiskās plānošanas daļa

20.07.2016.

  Drukāt