Paziņojums par Ķekavas apvedceļa būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma no 7,90 km līdz ~25,0 km apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) būvniecība.

 

 

Ierosinātājs: VAS "Latvijas valsts ceļi", reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr. 67028169.

 

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts un Baložu pilsēta.

 

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 20.maija lēmums Nr.129.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti” sadarbībā ar SIA “Projekts 3”.

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta: Izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 25.augustā plkst.18.00 Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem: Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Uzvaras prospektā 1a, Baložos, Ķekavas novadā, to darba laikā, kā arī tīmekļa vietnē kekava.lv; SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.

 

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus: Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 2016.gada 9.septembrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālr.: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

 

Ziņojums un tā pielikumi

 

 SIA Vides eksperti

  Drukāt