Dome lemj par Lapenieku ciema notekūdeņu problēmas risināšanu

11. augustā Ķekavas novada dome lēma par tālāko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Lapenieku ciemā.

 

11 no domes sēdē klātesošajiem 15 deputātiem balsojot “par”, dome nolēma, noslēdzot līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, pilnvarot SIA „Zeltenieki” sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Āraišu, Vizuļu, Tērvetes, Pils, Magnoliju, Arāju, Austrumu un Vecpiebalgas ielās, Lapenieku ciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā līdz 2016. gada 31. oktobrim.

 

Šis lēmums arī paredz noteikt maksu 2,69 EUR/m3 apmērā, kas ir līdzvērtīga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 29. maijā SIA „Zeltenieki” noteiktajam tarifam, par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Lapenieku ciemā, līdz 2016.gada 31.oktobrim.

 

Tāpat dome, 14 deputātiem balsojot “par”, deva uzdevumu Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2016. gada 31. oktobrim izstrādāt saistošos noteikumus saskaņā ar Ūdenssaimniecības likuma 6.panta ceturto daļu un izstrādāt maksas aprēķinu, kā arī līdz šim pašam datumam izvērtēt iespējas iegūt Ķekavas novada pašvaldības īpašumā ārējo kanalizācijas tīklu un būvju kopumu, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no padeves vietām Āraišu, Vizuļu, Tērvetes, Pils, Magnoliju, Arāju, Austrumu un Vecpiebalgas ielās, Lapenieku ciemā centralizētajā kanalizācijas sistēmā un novadīšanu līdz Ķekavas novada pašvaldības īpašumā esošiem ārējiem kanalizācijas tīkliem un būvēm, kas savukārt nodrošina notekūdeņu novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu vidē.

 

Ķekavas novada domes Īpašumu un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs Arnolds Keisters skaidro, ka lēmumā noteiktais datums – 2016. gada 31. oktobris - ir termiņš, līdz kuram plānots Lapenieku kanalizācijas tīklus iegūt pašvaldības īpašumā, lai tos pievienotu pašvaldības komunālā uzņēmuma SIA “Baložu komunālā saimniecība” kanalizācijas sistēmai. Līdz ar to būs iespējams Lapenieku ciemā dzīvojošajiem kanalizācijas pakalpojuma saņēmējiem piemērot Baložu pilsētā spēkā esošo un regulatora apstiprināto tarifu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, proti, 0,87 eiro/m3.

 

Pamatojoties uz domes lēmumu, jau nākošnedēļ plānots uzsākt aktīvas sarunas ar iesaistītajām pusēm, lai iespējami operatīvi iegūtu pašvaldības īpašumā kanalizācijas tīklus Lapeniekos un atrisinātu gadiem ieilgušo problēmu.

 

Lēmums

 

Sabiedrisko attiecību daļa

11.08.2016.

  Drukāt