Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, Ministru kabinets 2016.gada 9.augustā pieņēma un  25.augustā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēja rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, ar kur pieņēma lēmumu akceptēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu).

 

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības akcepts.

 

Ierosinātājs: Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687.

 

Paredzētās darbības vieta: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

 

Datums, kad pieņemts Ministru kabineta rīkojums par paredzētās darbības akceptu: 2016.gada 9.augustā pieņēma un 25.augustā publicēja oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”.


Ministru kabineta rīkojuma apraksts: Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu” Ministru kabinets pieņēma lēmumu akceptēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietojumu) Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu).


Ministru kabineta lēmuma pamatojums: Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmā, otrā, ceturtā un sestā daļa, Dzelzceļa likuma 22.1 pants.

 

Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu: Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no 2015. gada 13. februāra līdz 15. martam, un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizētas visu novadu pašvaldībās, kuras šķērso Rail Baltica. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 11.maijā izsniedza programmu “Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai” .

 

Izvērtējot Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtos priekšlikumus, kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām, iedzīvotāju interešu grupām un citām ieinteresētajām pusēm, tika izstrādātas papildus alternatīvas Rail Baltica trases novietojumam Salacgrīvas, Limbažu un Mārupes novados (C3, C4 un C5 alternatīvas).

 

Papildus alternatīvu sākotnējā sabiedriskā apspriešana noritēja no 2015. gada 4.septembra  līdz 24. septembrim.

 

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2015. gada 11.novembra līdz 11.decembrim.

 

Pēc sabiedriskās apspriešanas tika izvērtēti saņemtie priekšlikumi un 2015.gada 23.decembrī papildinātais ziņojums iesniegts Vides pārvaldes valsts birojam atzinuma sniegšanai.

 

Pamatojoties uz saņemtajiem Vides pārraudzības valsts biroja un citu institūciju viedokļiem par  paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu tika izstrādāta aktuālā Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakcija, kas Vides pārraudzības valsts birojam iesniegta 2016.gada 31.martā.

 

Pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi:

 

Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti pasākumi saskaņā paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 3.maija atzinumu Nr.5 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”.


Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par pieņemto paredzētās darbības akceptu un iepazīties ar dokumentiem: LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3, 506. kab., iepriekš sazinoties un precizējot laiku pa tālruni: 67028275

 

 

Satiksmes ministrija

06.09.2016.

  Drukāt