Apkures sezonas laikā atbalstīs maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes

Ķekavas novada pašvaldība arī šoziem sniegs atbalstu maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm tēriņu segšanai, kas būtiski pieaug apkures sezonas laikā.

 

Ķekavas novada saistošie noteikumi Nr. 3/2009 „Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā”, kas pēdējo reizi grozīti 2016. gada 14. janvārī, nosaka, ka ikmēneša apkures maksājumu pabalstu no 1. novembra līdz 30. aprīlim, var saņemt, pirmkārt, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) ar darbaspējīgu personu 25 m² no apkurināmās platības apmaksai ar noteikumu, ka pabalsts tiek piešķirts tikai uz maznodrošinātas/trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanas laiku. Otrkārt, pašvaldība apkures pabalstu par 30 m² no apkurināmās platības piešķir trūcīgam un maznodrošinātam, vientuļam vai atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa.

 

Apkures maksājumu pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura, izvērtējot ienākumus uz vienu ģimenes locekli, ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu un kura atbilst šādiem kritērijiem - personas īpašumā (valdījumā) vai turējumā ir dzīvoklis, kas atrodas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, un personai nepieder cits nekustamais īpašums, kā arī personas dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvā teritorijā un dzīvokļa valdījuma, turējuma vai lietošanas tiesības nostiprinātas atbilstoši Civillikuma normām (līgumā).

 

Pabalstu apkures maksājumu veikšanai pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas samaksā attiecīgajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

 

Savukārt tām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuri savu mājokli kurina paši, pašvaldība izmaksā naudas pabalstu kurināmā iegādei, kas oteikts 115,00 euro apmērā un tiek izmaksāts vienu reizi kalendārajā gadā.

 

Personas rakstveida iesniegumus pabalsta saņemšanai pieņem Sociālajā dienestā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k- 8, klientu apkalpošanas punktā Baložos, Uzvaras prospektā 1a un klientu apkalpošanas punktā Daugmalē, „Adatiņās”.

 

Pēc Sociālā dienesta sniegtās informācijas 2015. gadā apkures izdevumu daļējai apmaksai pabalsts piešķirts 141 mājsaimniecībai 24 tūkst. eiro apmērā, bet kurināmā iegādei – 74 mājsaimniecībām teju 8500 eiro apmērā.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

18.10.2016.

  Drukāt