Ķekavas novada pārstāvji piedalās Erasmus+ projekta apmācībās

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras koordinētā Eiropas Savienības Erasmus+ Sports programmas projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā“ ietvaros no 2016. līdz 2018. gadam tajā iesaistītās projekta partnerorganizācijas no Lietuvas, Polijas, Horvātijas, Turcijas un Itālijas ir apņēmušās organizēt pa vienai apmācību programmai savā valstī atbilstoši projekta noteiktajai programmai.

 

Šī gada jūnijā Polijā tika aizvadīta pirmā apmācību programma, kura koncentrējās uz izglītības lomu un nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas sabiedrības audzināšanā. Savukārt šī gada oktobrī Itālijā tika aizvadīts otrais apmācību cikls ar mērķi apzināt apkārtējās vides infrastruktūras, transporta un publiskās drošības plānošanas aspektus un to ietekmi uz sabiedrības veselīgu dzīvesveidu.

 

 

Otrajās apmācības programmu projekta ietvaros uzņēmās vadīt Itālijas Sicīlijas reģiona sabiedriskā organizācija „Rocca di Cerere Geopark”, kura ir Eiropas Ģeoparku asociācijas biedrs. Latviju šajās apmācībās pārstāvēja pieci Ķekavas novada pašvaldības iestāžu pārstāvji. 

 

Apmācību programmā tika iekļautas gan praktiskas apmācības par vides infrastruktūras un saistīto sporta, tūrisma un izglītības pakalpojumu efektīvu plānošanu, gan vizītes pie šādu projektu jau īstenojošām organizācijām Itālijas Sicīljas „Rocca di Cerere Geopark” ģeoparka teritorijā, kur projekta īstenotāji iepazīstināja ar paveikto un dalījās savā pieredzē. „Rocca di Cerere Geopark” ģeoparka teritorijā ir iekļautas gan atsevišķas zemnieku saimniecības ar tām piegulošo dabas teritoriju, gan blīvi apdzīvotas pilsētas (Enna, Villarmosa, Leonforte) un ciemati ar lielu transporta noslogojumu un iedzīvotāju blīvumu. Apmācību procesā tika demonstrēts, kā katrā no šīm atšķirīgajām vietām ir iespējams īstenot sporta un tūrisma pakalpojumus, ievērojot un cenšoties saglabāt apkārtējās vides vēsturisko ainu. Šo principu ievērošanu raksturo angļu valodas termins „slow mobility”, jeb lēnā mobilitāte – kas nozīmē privātā autotransporta sloga mazināšanu vēsturiskās un blīvi apdzīvotās vietās ar sabiedriskā transporta attīstību, gājēju un veloceliņu izbūvi, elektrotransporta attīstības veicināšanu, transporta koplietošanas un citu risinājumu ieviešana.

 

Apmācību programmā tika iekļauta arī katras projektā iesaistītās dalībvalsts pārstāvju lekcija par savu pieredzi vides infrastruktūras plānošanā un šim procesam saistīto problemātiku. Tā, piemēram,Polijas pārstāvji savā lekcijā uzsvaru lika uz vides infrastruktūras objektu sakārtošanu un transporta kustības plānošanu ņemot vērā cilvēku ar īpašām vajadzībām vēlmes, bet Horvātijas pārstāvju lekcija koncentrējās uz viņu gūto pieredzi vienota multifunkcionāla sporta centra izbūvē un saistīto apkārtnes infrastruktūras objektu, sabiedriskā transporta un pakalpojumu sakārtošanā.

 

Ķekavas novada pārstāvju lekcijā uzsvars tika likts uz esošo ceļu infrastruktūru, transporta kustības blīvumu un veloceliņu izbūves iespējām Ķekavas novadā. Ar līdzīgu problemātiku un esošās situācijas novērtējumu infrastruktūras objektu izbūvē un plānošanā iepazīstināja arī Lietuvas pārstāvji. Kā  galvenais lēnās mobilitātes principu ieviešanas traucēklis sarunās starp projekta dalībvalstu pārstāvjiem tika identificēts ierobežotais finansējums un lielais iesaistīto privātīpašumu skaits, kas skar teritorijas, kuras varētu tikt pielāgotas pilsētvidi uzlabojošas infrastruktūras attīstībā.


Kā viens no galvenajiem apmācībās gūtajiem ierosinājumiem ir, ka valstij un pašvaldībai ir jāparedz vienota un ilgtspējīga pilsētvides un tai pieguļošās teritorijas attīstība, kas tiecās uz transporta plūsmas ietekmes samazināšanu uz apkārtējo vidi un esošās teritorijas pielāgošana (sabiedriskais transports, veloceliņi, gājēju ceļi utt.) kā arī esošās likumdošanas pielāgošana, kas atvieglotu un paātrinātu procedūras, kas saistītas ar privātā īpašuma iesaisti sabiedriski nozīmīgu infrastruktūras objektu ierīkošanā.

 

Māris Ozoliņš

25.10.2016.

  Drukāt