Iedzīvotāju aktivitāte var risināt nepatīkamās smakas problēmu Pulkarnē

Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, šobrīd aktualizējusies problēma, kas Pulkarnes ciemata apkārtnes iedzīvotājiem radījusi diskomfortu jau gadiem, proti, zivju miltu ražošanas uzņēmuma SIA “Mapeteks” darbības rezultātā radītā nepatīkamā smaka.

 

Lai gan šis smaku piesārņojums cilvēku veselību neapdraud, tas vērtējams kā spēcīgs traucējums labsajūtai. Tas gan ir vājš mierinājums tiem, kam ar nepatīkami smakojošu gaisu jāsadzīvo gadiem.

 

Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība jau gadiem centusies aktualizēt šo problēmu, par to informējot atbildīgo dienestu – Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi (LRVP). Taču pārvaldes inspektoru veiktajās pārbaudēs zivju miltu ražošanas uzņēmumā “Mapeteks” netika konstatēti būtiski vides piesārņojuma riski.

 

Tas bija saistīts ar grūtībām veikt smaku novērtējumu sūdzību saņemšanas gadījumā - laboratorijas, kas veic smaku mērījumus, nevarēja nekavējoties ierasties notikuma vietā, līdz ar to, paejot zināmam laikam, smaku traucējumi varēja vairs nebūt un formāli iespējamie normatīvu pārsniegumi un radītie traucējumi nebija juridiski konstatējami un pierādāmi.

 

Normatīvais regulējums – spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos -  smaku piesārņojuma kontrolē un novēršanā Ķekavas novada pašvaldības speciālistu ieskatā joprojām ir nepilnīgs (piemēram, mērījumiem izmantojamā aparatūra ir grūti pieejama, normatīvu pārsniegumi pieļaujami pārāk daudz), un iedzīvotāju iespējas to ietekmēt – ir samērā  nelielas.

 

Taču pēdējā gada laikā gan situācija kontroles ziņā krasi uzlabojusies, pateicoties apkārtnes iedzīvotāju regulāriem signāliem un sūdzībām, kā arī LRVP inspektoru spējai laicīgāk reaģēt, ierodoties veikt kontroli ar pārnēsājamo smaku mēraparātu - oflaktometru pat stundas laikā no saņemtās telefoniskās sūdzības un ārpus darba laika, piemēram desmitos vakarā.

 

Pēc grozījumiem MK noteikumos Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" no 2016. gada janvāra LRVP inspektoriem dotas tiesības pašiem veikt smaku traucējumu izvērtēšanu, izmantojot pārvietojamās ierīces smaku traucējumu noteikšanai.

 

Ķekavas novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par aktivitāti un ieinteresētību vides jautājumu risināšanā, apzinoties savas vajadzības, iespējas un tiesības, jo tieši aktīvā pamatotu sūdzību iesniegšanas intensitāte ļāvusi LRVP inspektoriem uz šo brīdi (kalendāra gadā, sākot uzskaitīt no pirmās pārkāpuma konstatācijas reizes) jau vismaz sešas reizes konstatēt smakas mērķlielumu pārsniegumu pie šī uzņēmuma.

 

Ja inspektors 168 stundas (7 diennaktis) kalendāra gadā konstatēs smakas mērķlielumu pārsniegumu (tiks sastādīti attiecīgi protokoli), tas saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” prasībām  būs pamats brīdinājuma nosūtīšanai uzņēmumam ar prasībām pasākumu plāna smaku traucējumu samazināšanai izstrādei un pārkāpumu novēršanai, nosakot termiņu no trim dienām līdz trim mēnešiem, pretējā gadījumā VVD ģenerāldirektors var pieņemt lēmumu par iekārtas darbības apturēšanu.

 

SIA “Mapeteks” darbība notiek saskaņā ar Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (LRVP) izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju, kas publicēta dienesta mājaslapā www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?download=1129, tādējādi pārvaldes inspektoru kompetencē ir kontrolēt uzņēmuma atbilstošu darbību.

 

Atgādinām, ka šogad oktobrī vairāk kā 200 iedzīvotāji parakstījuši vēstuli par SIA “Mapeteks” zivju miltu un zivju eļlas ražotnes darbību un izraisīto nepatīkamo smaku, ko nosūtījuši Valsts vides dienestam, Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijai, Ķekavas novada un Baldones novada domēm. 

 

Šis jautājums tika izskatīts Ķekavas novada domes Īpašumu un vides jautājumu komitejā, nolemjot pašvaldībai nosūtīt vēstuli Valsts vides dienestam, paužot atbalstu iedzīvotāju viedoklim un lūdzot nopietni pievērsties problēmas risināšanai.

 

Vides un labiekārtošanas daļa

16.11.2016.

  Drukāt