Par mācību nodrošināšanu skolēniem Pļavniekkalna skolas būvniecības laikā

 

Kamēr Katlakalnā esošās skolas ēkas vietā taps jauna, mūsdienu normatīvajam regulējumam atbilstoša ēka, Pļavniekkalna sākumskolas mācību process uz laiku tiks pārcelts uz bijušo Ķekavas vidusskolas sākumskolas klašu ēku.

Ķekavas novada pašvaldība ir apņēmusies nodrošināt visiem Pļavniekkalna sākumskolas skolēniem uz skolas rekonstrukcijas laiku iespēju turpināt mācības bijušajā Ķekavas vidusskolas sākumskolas klašu ēkā (Skolas ielā 2, Ķekavā), piedāvājot arī transportu uz un no skolas, tādējādi kaut nedaudz kompensējot radītās neērtības.  Visi nepieciešami darbi tiek plānoti tā, lai līdz 2017. gada augusta vidum būtu sakārtota vide un loģistika veiksmīgai mācību uzsākšanai.

 

Taču, spriežot pēc Pļavniekkalna sākumskolas vecāku sapulcē izskanējušajiem jautājumiem un pēdējā laika aktivitātēm sociālajos tīklos, kā arī pašvaldībā saņemtajām vēstulēm, vecāki ir noraizējušies, vai pagaidu telpas Ķekavā ir piemērotas un pietiekami drošas mazajiem katlakalniešiem.

 

Lai novērtētu „vecās” Ķekavas vidusskolas sākumskolas klašu ēkas tehnisko stāvokli un nepieciešamos ieguldījumus, ir veikta tehniskā apsekošana un sagatavots atzinums jau 2013. gada vasarā, kad tapa mets ēkas pārbūvei Ķekavas Mākslas skolas vajadzībām. Šo atzinumu gatavoja SIA „Arhitekta J. Pogas birojs”. Divus gadus vēlāk, t.i., 2015. gada aprīlī tika veikta vēl viena ekspertīze un sagatavots atzinums ar mērķi pārliecināties par ēkas būvkonstrukciju nestspēju gadījumā, ja ēkai papildus tiktu uzbūvēts vēl viens stāvs. Šī atzinuma sagatavotājs ir Latvijas būvinženieru savienības SIA „LBS - Konsultants”.

Nevienā no šiem atzinumiem nav konstatēts, ka ēka ir „avārijas stāvoklī”, kā to apgalvo Pļavniekkalna sākumskolas projekta pretinieki. Detalizēti apskatot ēkas konstrukcijas un veicot nepieciešamos mērījumus, būvniecības eksperti konstatējuši, ka, ņemot vērā ievērojamo ēkas ekspluatācijas ilgumu, kas uz apsekošanas brīdi bija 119 gadi, ēkas tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs.

Atsevišķi analizēts pagraba un virszemes nesošo sienu stāvoklis, pagraba, 1. un 2. stāva pārsegumi, kā arī jumta konstrukcijas. Pamatojoties uz apsekošanas gaitā iegūtajiem datiem, ēkas nesošo būvkonstrukciju tehnisko stāvokli eksperti novērtējuši kā apmierinošu un apstiprinājuši, ka visas nesošās konstrukcijas pēc esošo bojājumu novēršanas ir piemērotas arī turpmāka ekspluatācijai līdzšinējā režīmā. Nopietnāki uzlabojumi, t.i., 2. stāva pastiprināšana ar koka un metāla sijām nepieciešama tikai gadījumā, ja ēkas pārbūves laikā tiek ierīkotas mācību telpas arī bēniņstāvā.

Atzinumos fiksēti laika gaitā radušies bojājumi, kurus nepieciešams novērst pirms iepriekš plānotās ēkas rekonstrukcijas, taču nav nekāda pamata bažām, ka tie šie bojājumi varētu radīt jebkādu apdraudējumu cilvēku dzīvībai vai veselībai. Turklāt ēka atzīta par pietiekami drošu, lai tajā varētu strādāt pašvaldības darbinieki, kā arī Jaunatnes iniciatīvu centrs, kuri uzturas šajās telpās kopš brīža, kad Ķekavas vidusskolas sākumskolas klašu bērni pārcēlās uz jauno sākumskolas klašu ēku Nākotnes ielā.

Lai ēkā jau ar 2017. gada 1. septembri mācības varētu uzsākt Pļavniekkalna sākumskolas bērni, pašvaldības būvniecības speciālists ir  sagatavojis tāmi, uzskaitot veicamos darbus. Visā ēkā tiks veikts telpu kosmētiskais remonts, kā arī plānots veikt elektroinstalācijas nomaiņu atsevišķās ēkas daļās. Ēkas fasādei tiks sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma, izbūvēta ēkas austrumu daļas pamatu hidroizolācija, kā arī veikta zibensaizsardzības sistēmas pārbaude, nepieciešamības gadījumā novēršot defektus. 2017. gada pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 29 872 eiro.

 

Atgādinām, ka iemesls Pļavniekkalna sākumskolas nojaukšanai un jaunas skolas būvēšanai ir ēkas neatbilstība jaunajām higiēnas prasībām vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm, kas stāsies spēkā ar 2020. gadu un paredz, ka tuvāko gadu laikā izglītības iestāžu administrācijām būs jārod iespēja nodrošināt katram izglītojamam ne mazāk kā 2 m2 mācību telpā, lai ievērotu higiēnas prasības, nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, samazinātu infekciju slimību izplatību risku un mazinātu traumatisma iespējas. Ņemot vērā pašreizējo skolēnu skaitu Pļavniekkalna sākumskolā, kas sasniedz 203, ēkas kapacitāte, pat ieskaitot papildus moduļu nodrošinātos gandrīz 400 m2, jau šobrīd neatbilst normatīvajām prasībām. Saglabājoties līdzšinējām demogrāfijas tendencēm novadā, skolēnu skaits tikai augs. Salīdzinājumam - ja 2014./15. mācību gadā Pļavniekkalna sākumskolā mācības uzsāka 170 audzēkņi, tad šogad audzēkņu skaits jau pārsniedz 200.  Jāpiebilst, ka 2019. gadā ir paredzēta Pļavniekkalna sākumskolas akreditācija.

Turklāt jāņem vērā, ka 2017. gada 31. maijā beidzas līgums ar uzņēmumu „Cramo” par moduļu nomu, kas tiek nomāti kopš 2009. gada ar mērķi palielināt skolēnu vietu skaitu skolas ēkā. Līdz ar to tiks zaudēta papildus platība, kur šobrīd izvietotas četras klases, datorklase, mājturības kabinets, medmāsas, logopēda un psihologa kabineti. Jāatgādina, ka moduļi tika izbūvēti kā pagaidu risinājums un gadā nomas maksa ir 55 000 eiro.

 

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas speciālisti norāda uz vēl kādu būtisku iemeslu līdzšinējo Pļavniekkalna sākumskolas pārbūvei. Visiem Latvijas novadiem ir saistošs tāds dokuments kā Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Tās nosaka galvenos mērķus izglītības vides kvalitātes paaugstināšanai valstī, kas ietver ne vien satura pilnveidi, bet arī atbilstošas infrastruktūras izveidi. Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš skaidro, ka institucionālā tīkla sakārtošana ir prioritāri saistīta ar sākumskolas izglītības pakalpojumu pieejamību tuvāk bērnu dzīvesvietai un vidējās izglītības pieejamību reģionālajā līmenī. Tas nozīmē, ka saskaņā ar izglītības attīstības pamatnostādnēm pašvaldībai ir jānodrošina sākumskolas izglītība (1.-6.klase) - pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai, nodrošinot pakalpojumu pieejamību vietējas nozīmes autoceļu tuvumā. Nozīmīgi tiek  vērtēta arī pirmsskolas izglītības (5 līdz 6 gadu vecu bērnu) integrācija sākumskolas izglītības iestādēs.

„Esošā Pļavniekkalna sākumskolas ēka ir fiziski un morāli nolietojusies un vairs neatbilst mūsdienu izpratnei par modernu un drošu mācību iestādi, ko apliecina arī ēkas inženiertehniskā stāvokļa izvērtējums,” septembrī publicētajā atklātajā vēstulē uzsvēra Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics. Viņš un arī pārējie domes deputāti saprot vecāku bažas, kam skolas rekonstrukcijas laikā uz gadu nāksies saskarties ar zināmām neērtībām, tomēr aicina nebremzēt aizsāktos procesus pretī pārmaiņām, pretējā gadījumā varam attapties pavisam vienkāršas alternatīvas priekšā – skola būs jāslēdz, bet pieņemama risinājuma nebūs.

„Esmu pārliecināts, ka 2018. gadā, verot rekonstruētās Pļavniekkalna sākumskolas durvis, gan skolnieki, gan viņu vecāki un skolotāji novērtēs līdz šim pieņemto lēmumu pareizību, un visas šaubas un domstarpības būs palikušas tālā pagātnē,” uzsver A. Damlics.

 

Pašlaik ir noslēgts līgums par skolas pārbūves būvprojekta izstrādi ar Pļavniekkalna sākumskolas metu konkursa uzvarētāju SIA “AR.4”, kā arī uzsākta  pretendentu kvalifikācijas atlase skolas būvniecībai, tādējādi  nodrošinot, lai skolas pārbūvi varētu uzsākt jau pēc šī mācību gada beigām 2017. gada vasarā.

Skolas būvprojekta izstrāde pašvaldībai izmaksās  88 000 eiro bez PVN.  Savukārt finansējums skolas būvniecībai tiks paredzēts nākamajos divos gados, ņemot aizņēmumu no Valsts kases. 

 

Jaunās Pļavniekkalna skolas ēkas apbūves tehniskie rādītāji:

·         Gruntsgabala platība - 5890 m2;

·         Apbūves laukums - 1920 m2;

·         Telpu kopējā platība skolas jaunbūvei - 2781.7 m2;

·         Telpu kopējā platība skolai ar sporta zāli - 3068.2 m2;

·         Stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem - 3562 m2;

·         Sporta laukums ar gumijas un smilts segumu - 690 m2;

·         Zāliens un stādījumi - 1874 m2;

·         Betona bruģa segums gājēju celiņiem - 625 m2;

·         Betona bruģa segums piebraucamajiem ceļiem - 615 m2;

·         Autostāvvietu skaits - 6 gab.;

·         Apbūves blīvums - 32.6 %;

·         Apbūves intensitāte - 60.5 %;

·         Brīvā (zaļā) teritorija - 94.0 %;

·         IVa izmantošanas veids;

·         Ugunsnoturības pakāpe U2a.

 

Funkcionālais risinājums

Galvenā ieeja skolā no centrālā laukuma ēkas vidusdaļā, pie kuras izvietotas administrācijas un garderobes telpas. Pret centrālo laukumu aiz liektās stiklotās fasādes izvietots gaitenis, kas apvienots ar rekreācijas telpām skolēnu atpūtai starpbrīžos un izmantojams dažādu pasākumu rīkošanai. Vestibilā integrētas vaļējas liektas kāpnes, eksponētas cauri stiklotajai fasādei.

Evakuācijas kāpnes izvietotas ēku galos - vienas iekštelpā, otras segtas ārtelpā.

Klašu telpas izvietotas lineāri zemes gabala garenvirzienā uz austrumiem un leņķveidā, noslēdzot apli ap liepu uz dienvidiem, tādējādi nodrošinot insolāciju klašu telpām. No ziemeļu puses loku noslēdz telpu bloks, kur ēdnīca atrodas 1.stāvā un bibliotēka 2.stāvā. Bibliotēka vērsta pret liepu un dienvidrietumiem, uz ziemeļu pusi izvietojot virtuves bloku, kurš izvietots pret saimniecības pagalmu.

Sporta zāle integrēta kopējā apjomā ar iespēju to noslēgt no skolas ar atsevišķu ieeju no saimniecības pagalma. Virs saimniecības telpām, kas bloķētas pie esošās sporta zāles, izbūvēts balkons 2.stāva līmenī. Tas izmantojams skatītājiem saviesīgu pasākumu laikā.

 

 

Iedzīvotāju viedokļi

Vai atbalstāt jaunas Pļavniekkalna sākumskolas būvniecību esošās skolas vietā?

 

Jānis Gabris,

ilggadējs katlakalnietis

Katlakalnā esmu dzimis, audzis un vēl joprojām šeit dzīvoju. Pilnībā atbalstu jaunas Pļavniekkalna skolas būvniecību vecās skolas vietā. Te ir laba infrastruktūra, satiksme, mikroautobusi, gājēju ietve, apgaismojums. Tāpat blakus Daugava un atpūtas vieta “Nēģīši”. Ne par velti mūsu senči bija tik gudri, ka šo vietu izvēlējās, lai tieši šeit celtu skolu. Tāpat vecajā skolas vietā būvēt būs lētāk nekā pie bērnudārza “Bitīte”, jo tur taču ir purvs un mitrums. Bērnībā es tur gāju slidot.

 

Daina Marija Zozuļa,

Pļavniekkalna sākumskolas pedagoģe

Katlakalna bērni un pedagogi ir pelnījuši mācīties un strādāt mūsdienīgās skolas telpās. Katlakalna skolā esmu mācījusies septiņus gadus un nu jau 23 gadus šajā skolā strādāju. Protams, ka bez pagātnes nav nākotnes. Un tieši jaunas skolas būvniecība vecās skolas teritorijā ir pagātnes saglabāšana un jaunas nākotnes radīšana. Esošā vieta jaunas skolas būvniecībai atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā. Un, ja mēs šo ieceri neīstenosim šobrīd, tad baidos, ka tā arī paliks kā ideja novārtā vēl desmit gadus. Katlakalna skola ir ļoti ģimeniska skola, kur ir vērojama cieša sadarbība starp bērniem, skolotājiem un vecākiem. Un tikai neliela skola šādu priekšrocību var nodrošināt.


Māris Jēkabsons,

ķekavietis, meita mācās Pļavniekkalna skolā

Mana pieredze rāda, kas vecās ēkas uzturēšanas izmaksas ir dārgas, tās nav energoefektīvas. Tāpēc esmu par vecās skolas nojaukšanu un tās vietā par jaunas, modernas un no uzturēšanas viedokļa ērtākas un izdevīgākas skolas būvniecību Pļavniekkalna ielā. Tie ir mūsu iedzīvotāju nodokļi, no kuriem tiek segta skolas uzturēšana, un tāpēc jādomā, kā šos līdzekļus tērēt saimnieciski. Ideju par skolas celtniecību pie bērnudārza “Bitīte” neatbalstu, jo tas vēl vairāk padziļinās problēmu ar transporta satiksmes organizēšanu no rītiem, kad vecāki vedīs bērnus gan uz bērnudārzu, gan uz skolu. Tas būs haoss. Arī blakus māju iedzīvotāju ikdienu apgrūtinās vēl vienas sabiedriskās ēkas uzbūvēšana pie bērnudārza. Ja pieņemam, ka varētu izbūvēt izbraucamo ceļu uz A7, tad šajā posmā, kur šobrīd var braukt ar 90 km/h, tiks samazināts atļautais ātrums un veidosies lielāki sastrēgumi.


Sanita Baginska,

dzīvo Katlakalnā, topošā pirmklasnieka mamma

Cīņa par jauno skolu ir smaga, savu atšķirīgo viedokļu dēļ savā starpā sanaidoti daudzi novadnieki. Pārsteidz arī tas, cik ļoti cilvēki uzticas nepārbaudītai informācijai, baumām, kurina naidu, dezinformē sabiedrību, domes lēmumus traktējot sev tīkamā gaismā. Cilvēka viedokli ietekmēt ir ļoti viegli, kritiskā domāšana ir šī brīža sabiedrības vājākais punkts.

Šobrīd izskatās, ka Pļavniekkalna sākumskolas senā ēka tā īsti svarīga nav nevienam. Primārais – bērnu drošība, netraucēts mācību process un vecāku ērtības pārbūves laikā, kā arī ierobežotie novada finanšu līdzekļi projekta īstenošanai.

Uzskatu, ka Pļavniekkalna sākumskolai jāatrodas Katlakalnā. Esošā skolas vieta ir sakārtota infrastruktūras ziņā, kas nav mazsvarīgi, bet lielākās šaubas sabiedrībā ir par to, vai ēkas pārbūves laikā netiks traucēts mācību process Pļavniekkalna sākumskolas izglītojamiem.

Īstenotie projekti novadā ļauj uzticēties Ķekavas novada domes lēmumiem un iecerēm, jo paveikto ir viegli novērtēt.

Esmu priecīga, ka līdzās mājām ir jauna pirmsskolas izglītības iestāde un ļoti ceru, ka mani bērni varēs mācīties jaunā, modernā skolā Katlakalnā.

 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

14.12.2016

 

 

 

 

  Drukāt