Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.

 

 

Plašāka sabiedrības informēšanas kampaņa par teritorijas plānojuma izstrādes procesu sāksies 2017.gada janvārī un februārī, kad novada iedzīvotāji kopā ar nodokļu paziņojumiem saņems informāciju par informatīvām sanāksmēm (to norises vietu un laiku), kurās tiks izskaidrots teritorijas plānojuma izstrādes mērķis un sabiedrības loma plānošanas procesā. Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus teritorijas plānojuma redakcijas grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai, sūtot tos uz e-pasta adresi planojums@kekava.lv līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot). Kā arī, rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123), Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128) vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124).

 

Iesniedzot priekšlikumu, jānorāda uz kuru nekustamo īpašumu attiecas priekšlikums (nekustamā īpašuma nosaukums un kadastra numurs), kā arī teritorijas plānojuma sadaļa, kurā veicamas izmaiņas – grafiskā daļa un/vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 

 

Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis.

 

 

Kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 67936031, Līga Sēja, tālr. 67936019.

 

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

22.12.2016

 

  Drukāt