Par īpašuma “Pie Mārtiņa” iegādi (papildināta 7.rindkopa)

Pašvaldībā 2016. gada nogalē saņemti vairāki iedzīvotāju jautājumi, kas radušies saistībā ar īpašuma „Pie Mārtiņa” iegādi pēc tam, kad medijos publicēta informācija ar pārmetumiem par pašvaldības nekompetenci lēmumu pieņemšanā. Lai ieviestu vairāk skaidrības īpašuma iegādes procesā un novērstu iedzīvotāju bažas, ka darījums nav bijis pārdomāts vai likumīgs, svarīgi ir apskatīt šo situāciju plašākā kontekstā.

 

Kā zināms, Ķekavas novada pašvaldība kopš 1991. gada strādā ēkā, kas pēc savas funkcijas ir kopmītņu ēka. Pašvaldības darbinieki ir izvietoti kabinetos, kas būtībā ir biroja vajadzībām nepiemērotas kopmītņu istabas. Divos stāvos strādā vairāk nekā 100 darbinieki, nodrošinot novada administrācijas funkcijas, tajā skaitā klientu apkalpošanu. Savukārt pārējos trijos ēkas stāvos atrodas kopmītņu tipa dzīvokļi, kurus pašvaldība iznomā.

 

Lai pašvaldība spētu nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, kas atbilstu mūsdienu izpratnei par klientu apkalpošanu, kā arī lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas darbiniekiem piemērotus darba apstākļus, pašvaldība jau krietnu laiku mēģina rast iespēju iegūt savā īpašumā atbilstošas telpas, uz kurām būtu iespējams pārvietot pašvaldības administrācijas darbiniekus. Šis jautājums ir īpaši aktuāls kopš 2009.gada novadu reformas, kad palielinājās darba apjoms un administrācijas darbinieku skaits.

 

2015. gadā pašvaldībai tika piedāvāts iegādāties bijušā kolhoza kantora ēku, ko Ķekavā pazīst ar nosaukumu „Kodols” (Ķekavā, Nākotnes ielā 2). Lai šo ieceri varētu īstenot, ievērojot likumā noteikto kārtību, pašvaldība izsludināja konkursu par telpu iegādi pašvaldības centrālās administrācijas vajadzībām. Taču „Kodola” īpašnieki neatsaucās, bet tika saņemts piedāvājums nomāt ēku „Pie Mārtiņa” (Ķekavā, Gaismas ielā 4A) uz 5 gadiem par 46 000 eiro bez PVN gadā vai iegādāties par 299 000 eiro bez PVN.

 

Šis īpašums pašvaldības centrālās administrācijas vajadzībām ir krietni par mazu, tādēļ toreiz izsludinātais iepirkums palika bez rezultāta. Tā kā Reģionālās pašvaldības policijas telpu jautājums vēl aizvien bija aktuāls, atkārtoti tika izsludināts iepirkums par telpu nomu policijas vajadzībām. Taču šoreiz piedāvājums netika saņemts.

 

Lēmums par ēkas iegādi tika pieņemts vēlāk, kad īpašuma „Pie Mārtiņa” toreizējais īpašnieks izlēma slēgt darījumu ar citu pircēju, neieguldot ēkas atjaunošanā papildus līdzekļus. Šādos gadījumos atbilstoši likumam vispirms īpašnieks raksta iesniegumu pašvaldībai par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, un tikai gadījumā, ja pašvaldība šīs tiesības neizmanto, īpašumu var pārdot tālāk.

 

15. septembra domes sēdē, 9 deputātiem balsojot “Par”, diviem “Pret”, bet diviem atturoties, tika pieņemts lēmums izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pie Mārtiņa” par summu 299 000 eiro. Ņemot vērā pozitīvu nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi 2016. gadā,  Ķekavas novada domes sēdē pērn 10. novembrī tika apstiprināti grozījumi Ķekavas novada pašvaldības budžetā, kuru ietvaros ēkas “Pie Mārtiņa” iegādei tika novirzīta visa nepieciešamā summa.

 

Lai kliedētu iedzīvotāju šaubas par to, ka no pašvaldības budžeta samaksātā summa pārsniedz tirgus cenu, jāuzsver, ka pirms darījuma noslēgšanas ēkas iepriekšējais īpašnieks līdz ar telpu nomas vai iegādes piedāvājumu pašvaldībā iesniedza arī īpašumu vērtējumu, ko sagatavojusi SIA „MEPL” (sertifikāta nr. 125) 2015. gada augustā un kas apliecina, ka īpašuma tirgus vērtība tobrīd tika novērtēta 441 000 eiro apmērā.

 

Lai arī sākotnēji ēka iegādāta policijas vajadzībām, pašvaldības izpilddirektors izveidoja darba grupu, kuras uzdevums bija izvērtēt, kuru pašvaldības funkciju veikšanai šīs telpas būtu visvairāk nepieciešamas. Izvērtējot visus apstākļus, konstatēts, ka racionālāk un lietderīgāk nekustamo īpašumu „Pie Mārtiņa” ir izmantot, lai izvietotu tās pašvaldības administrācijas struktūrvienības, kas atbild par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu novada teritorijā, t.i., Būvvaldi, Telpiskās plānošanas daļu, Vides un labiekārtošanas daļu, kā arī Attīstības daļas speciālistus, kas atbild par pašvaldības infrastruktūru un attīstību. Turklāt, atbrīvojot telpas esošajā pašvaldības administrācijas ēkā Gaismas ielā 19, k. 9, daļu no tām varēs atvēlēt policijas vajadzībām, tādējādi uzlabojot darba apstākļus arī policijas darbiniekiem.

 

Ēkas „Pie Mārtiņa” iegādei, neņemot vērā tādus ieguvumus kā klientu apkalpošanas kvalitātes un darbinieku daba apstākļu uzlabošana, ir vēl kāds būtisks pluss - Ķekavas ciematā tiks sakārtots līdz šim novārtā pamests īpašums, kas jau ilgu laiku raisījis diskusijas iedzīvotāju vidū. Diemžēl līdz šim pašvaldībai nebija tiesību rīkoties, lai sakoptu šo ēku un tās apkārtni, jo tas bija privātīpašums, neraugoties uz atkārtotiem iedzīvotāju iesniegumiem un vēstulēm. Turpmāk šī teritorija tiks uzturēta kārtībā un atbilstoši apsaimniekota.

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

02.01.2017

 

Papildināts

05.01.2017

  Drukāt