Apstiprināts Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada budžets 39,6 milj. eiro apmērā

Ķekavas novada dome 19. janvārī apstiprināja Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam 39,6 milj. eiro apmērā, kas ir par diviem miljoniem eiro lielāks nekā pērn. Tas galvenokārt saistīts ar to, ka šogad palielinās iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi un pedagogu atalgojumu mērķdotācija.

 

Par 2017. gada budžetu balsoja 11 deputāti (A.Damlics, J.Krūmiņš, V.Variks, I. Malinauskas, I.Leišavnieks, A.Keisters, A.Vītols, L.Danilēviča, V.Ozoliņa, P.Geks, A. Ceļmalnieks), pret bija trīs  - (I. Arnte, A. Adats, R. Jurķis) un viens deputāts atturējās (J.Jerums). 

 

2017. gadā pašvaldības budžetu veido pamatbudžets 39,1 milj. eiro apmērā  un speciālais budžets - 506 000 eiro, kopā sastādot 39,6 milj. lielu kopējo budžetu. Pašvaldības budžeta ieņēmumi  šogad plānoti 30,6 milj. eiro,  aizņēmumi - 6,2 milj. eiro, bet līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada ir  2,8 milj. eiro.

 

Vairāk kā puse budžeta  - izglītībai

Vislielāko daļu naudas  - 53% no budžeta jeb  20,7 milj. eiro pašvaldība atvēlē izglītībai.  No tiem pedagogu un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai pašvaldība piešķir gandrīz 8 milj. eiro, bet valsts  - tikai 3 milj. eiro.  Savukārt 1,4 milj. eiro tiek novirzīts aukļu un privāto bērnudārzu pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu novada bērniem pirmsskolas izglītību. Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 350 000 eiro, no kuriem valsts finansējums ir  250 000 eiro, bet pašvaldības - 100 000 eiro.

 

Liela daļa budžeta naudas tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem tiem bērniem, kuri deklarēti Ķekavā, bet mācās citu pašvaldību teritorijās. 2017. gadā tie tiek plānoti 640 000 eiro apmērā, taču atpakaļ no citām pašvaldībām tiek plānots saņemt 510 000 eiro.

 

2017. gadā izglītības iestāžu izdevumus palielinās ieplānotie šādu jaunu ar izglītības funkciju saistītu ēku būvniecības darbi:  Ķekavas sākumskolai -  4,5 milj. eiro apmērā (no tiem 2,8 milj. eiro kredīts),  Plavniekkalna sākumskolai - 1,9 milj. eiro (no tiem tikpat liels kredīts),  Jauno ideju centram - 500 000 eiro (no tiem 400 000 eiro kredīts) un bērnudārza  “Avotiņš” piebūvei -  748 000 eiro.

 

 

 

Gandrīz 4 milj. eiro aiziet pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

Šogad pašvaldībai par 124 000 eiro palielinājušās iemaksas pašvaldību līdzekļu izlīdzināšanas fondā, un Ķekavas novads maksās citām pašvaldībām 3,9 milj. eiro jeb 10% no pamatbudžeta. Ja šie līdzekļi papildinātu pašvaldības budžetu, par šo summu samazinātos pašvaldības kredītsaistības vai arī  nevajadzētu ņemt jaunu kredītu  un maksāt procentus Valsts kasei par pašvaldībai nepieciešamu objektu piemēram, Pļavniekkalna sākumskolas  un Jaunu ideju centra būvniecību.

 

 

 

Savukārt aiz šīs izdevumu pozīcijas seko vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšana, kurai plānots izlietot 3 milj. eiro jeb nepilnus 8% no pašvaldības pamatbudžeta.

 

Trešā lielākā izdevumu pozīcija - 3 milj. eiro ceļu un ielu sakārtošanai 

2017. gadā ievērojami līdzekļi tiek piešķirti pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai un investīcijām. Ceļu uzturēšanai no pašvaldības pamatbudžeta tiek ieplānoti 695 000 eiro un ceļu investīciju projektiem divi miljoni eiro, kas kopā sastāda gandrīz 7% jeb 2,7 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Rāmavas ielas, Skolas ielas un Kompleksu ceļa Daugmalē rekonstrukcijas darbiem plānots ņemt aizņēmumus par kopējo summu 1,1 milj. eiro.

 

Savukārt pašvaldības speciālajā budžetā no Autoceļa fonda tiek plānots saņemt 282 000 eiro, kas tiks novirzīti tikai ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai. Naudas trūkums no valsts puses arvien vairāk pasliktina pašvaldības ielu un ceļu stāvokli, tāpēc no pašvaldības pamatbudžeta papildus tiek piešķirti 2,7 milj. eiro, lai šo situāciju uzlabotu. Līdz ar to 2017. gadā ceļu un ielu sakārtošanai Ķekavas novadā atvēlēti kopumā 3 milj. eiro.

 

Sociālajai sfērai, kultūrai un sportam – 4 milj. eiro

2,2 milj. eiro jeb 6% no pamatbudžeta ir sociālā joma un veselība. Sociālajai nodrošināšanai 2017. gadā plānots izlietot 1,8 milj. eiro, bet veselības jomai – vairāk kā 376 000 eiro. Lai trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem varētu izmaksāt dažādus sociālos pabalstus un kompensācijas, pašvaldība šogad atvēlējusi 292 000 eiro. Sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlieto 1,8 milj. eiro. 

Arī atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai šogad ieplānoti 2,2 milj. eiro, kas ir par gandrīz 28 000 eiro vairāk nekā pērn. Kultūras iestādēm šogad atvēlēts 1,4 milj. eiro, bet Sporta aģentūrai – 626 000 eiro.

 

Videi un teritorijas sakopšanai  - divi miljoni eiro

Vides aizsardzībai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2 milj. eiro jeb 5% no pamatbudžeta, proti,  teritoriju sakopšanai - 867 000 eiro,  pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai - 823 000 eiro, ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai - 318 000 eiro. Savukārt pašvaldības speciālajā budžetā tiek ieskaitīts arī finansējums no Dabas resursu nodokļa, proti, 2017. gadā tas tiek plānots 180 000 eiro apmērā, kas tiks novirzīts pašvaldības teritoriju un vides sakopšanas darbiem.

 

Kredītu nomaksa viena miljona eiro apmērā

2017. gadā 3% līdzekļu jeb 1,1 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta atvēlēti kredītsaistību nomaksai. Ķekavas novada pašvaldība maksā kredītus, piemēram, par Daugmales bērnudārza un Ķekavas sākumskolas būvniecību, par Rāmavas ielas (Rāmavā) un Rīgas ielas (Baložos) rekonstrukciju, par gājēju ietves 3. kārtas izbūvi Pļavniekkalna ielā (Katlakalnā), kā arī par Skolas ielas pārbūvi Baložos. Jāpiebilst, ka savukārt šogad plānots ņemt aizņēmumus par kopēju summu -  6,2 milj. eiro apmērā – Ķekavas sākumskolas un Jauno ideju centra būvniecībai Ķekavā, Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcijai, Kompleksa ceļa Daugmalē un Rāmavas ielas rekonstrukcijai (no Rāmavas muižas līdz autoceļam V2), kā arī stāvlaukuma izbūvei Kazeņu ielā (Katlakalnā, pie bērnudārza “Bitīte”) un  Skolas ielas pārbūvi Baložos.

 

Savukārt 2% jeb viens miljons eiro no pašvaldības pamatbudžeta tiek atvēlēts sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Summā iekļauts arī Inčukalna un Ikšķiles novada finansējums.

 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

19.01.2017

  Drukāt