Kādām vides problēmām pievērst uzmanību un kā rīkoties?

 

Būvniecība
 

Aizdomas par nelegālu būvniecību -
Jānoskaidro pašvaldības Būvvaldē t.67847166, vai ir būvatļauja.
 
Notiek tauvas joslas apbūve; tiek aizbērts ezers vai upe -
Jānoskaidro pašvaldības Būvvaldē t.67847166, vai būvniecība ir saskaņota. Ja ir aizdomas, ka likums šajā teritorijā netiek ievērots, var ziņot Valsts vides dienestam – bezmaksas tālrunis 90000828, pašvaldībā – Vides un labiekārtošanas daļai 67847167.
 
Grib celt jaunu rūpnīcu, fermu vai ko citu, ko vietējie iedzīvotāji neatbalsta -
Aktīvi jāpiedalās būvniecības projekta sabiedriskajās apspriešanās, par tā sekojot līdzi pašvaldībā (vietējā laikrakstā, pie ziņojumu dēļiem, pašvaldības mājas lapā).

 
 
Ūdeņu piesārņošana
 

Upē, ezerā vai meliorācijas grāvī tiek laisti neattīrīti notekūdeņi
Jāziņo Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei, Valsts vides dienestam – bezmaksas tālrunis 90000828, pašvaldībā – Vides un labiekārtošanas daļai 67847167.

 
 
Atkritumi
 

Nelegālas atkritumu izgāztuves pilsētā, ciematā, laukos vai mežā
Ja ir iespējams, šo vietu nofotografēt, jāziņo Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei, Valsts vides dienestam – bezmaksas tālrunis 90000828, pašvaldībā – Vides un labiekārtošanas daļai 67847167.
 
Dedzina atkritumus
Jāziņo pašvaldības policijai – diennakts tālrunis 67937102, pašvaldībā – Vides un labiekārtošanas daļai 67847167.
 
Pie Jūsu kaimiņiem nekad nepiestāj atkritumu izvešanas mašīna
Ja nevēlaties sabojāt attiecības ar kaimiņu, ziņojiet (kaut vai anonīmi) pašvaldībā – Vides un labiekārtošanas daļai 67847167, kas šo informāciju pārbaudīs, jo kaimiņam, iespējams, nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

 
Koku izciršana
 

Jūsu dzīvesvietas apkārtnē ārpus meža zemes tiek izcirsti vai izzāģēti koki
Jāgriežas pašvaldībā – Vides un labiekārtošanas daļā 67847167, jo šī darbība var būt saskaņota (ir izņemta atļauja), vai jāziņo pašvaldības policijai – diennakts tālrunis 67937102.
 
Aizdomas par nelegālu koku izciršanu mežā
Jāgriežas Baldones mežniecībā – 67932429, var ziņot pašvaldības policijai – diennakts tālrunis 67937102, pašvaldībā – Vides un labiekārtošanas daļai 67847167.

 
 
Dzīvnieki
 

Aizdomas par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem
Jāziņo pašvaldības policijai – diennakts tālrunis 67937102.
 
Maluzvejniecība un malu medības
Jāziņo Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektoriem – 67469664 vai pašvaldības policijai – diennakts tālrunis 67937102.
Par malu medībām jāziņo Valsts mežu dienestam – 67226600.
 
Ievēroti vienuviet vairāki beigti savvaļas dzīvnieki vai zivis
Jāziņo Valsts mežu dienestam – 67226600, vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektoriem – 67469664.

 
 
Citi vides pārkāpumi
 

Izplatās aizdomīga smaka
Ja smaka ir asa, kodīga un rada elpošanas traucējumus – jāziņo pašvaldības policijai – diennakts tālrunis 67937102, vai Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112.
 
Izbraukāta krastmala, mežs vai citas braukšanai nepiemērotas vietas
Ja iespējams, jānofotografē pārkāpuma vieta tā, lai redzams transporta līdzeklis un tā numura zīme. Ja transporta līdzeklim ir reģistrācijas numura zīme – jāziņo Ceļu policijai - 112, Valsts vides dienestam – bezmaksas tālrunis 90000828 vai pašvaldības policijai – diennakts tālrunis 67937102.
 
Kaimiņš rada acīmredzamu piesārņojumu zemei, gaisam vai ūdenim
Ja nevēlaties sabojāt attiecības ar kaimiņu, ziņojiet (kaut vai anonīmi) pašvaldībā – Vides un labiekārtošanas daļai 67847167, kas šo informāciju pārbaudīs, vai pašvaldības policijai – diennakts tālrunis 67937102.

 
Informācija sagatavota, izmantojot „Vides aizsardzības kluba” mājas lapā pieejamos materiālus.
  Drukāt