Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 11.08.2011. sēdes lēmumu Nr.2.§6.2. (protokols Nr.15) tiek nodota publiskai apspriešanai satiksmes drošības uzlabošanas rekonstrukcijas projekta iecere autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) un V6 otrās šķiras autoceļa krustojumam Ķekavā.
 
 
 Priekšlikumus un ieteikumus būvniecības iecerei iesniegt četru nedēļu laikā no publikācijas brīža pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads” rakstveidā apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas pagasta pašvaldībai:
1. Uzvaras prospekts 1A, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā, LV-2128 (pasta zīmogs).
2. Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs).
3. ”Salnas” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, LV-2124 (pasta zīmogs).
 
 
Publiskās apspriešanas aptaujas lapā persona norāda šādas ziņas:
 1. vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 2. vai būvniecības iecere tiek atbalstīta vai noraidīta;
 3. būvniecības ieceres atbalstīšanas vai noraidīšanas iemesls;
 4.sabiedrības ieguvumi vai zaudējumi pēc būvniecības ieceres īstenošanas;
 5. priekšlikumi vai nosacījumi, lai būvniecības ieceres īstenošanas gadījumā netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses.
 
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks šā gada 30.augusts Kultūras namā, Gaisma ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā no plkst. 18.00-20.00. 
 
 
 
Pašvaldības kontaktpersona par sabiedriskās apspriešanas jautājumiem ir Ķekavas novada telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis, tālr. 67847161, e-pasta adrese juris.krizanovskis@kekava.lv.
 
Skatīt šeit grafiskos attēlus:
1. grafiskā daļa
2. grafiskā daļa
 

  Drukāt