Paziņojums par Baložu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu

 Ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 29. septembra lēmumu Nr. 2.§ 3. „Par Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, 2011. gada grozījumu 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 18) uzsākta Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2011. gada 12. oktobra līdz 2011. gada 24. novembrim.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir veicināt pakalpojumu nodrošināšanu sabiedrības interesēs, nosakot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu jauktas sabiedrisko un darījumu apbūves teritorijas nekustamajos īpašumos Baložu iela 7 (kadastra numurs 8007 001 0401) un Rīgas iela 19 (kadastra numurs 8007 002 1310).
Sabiedriskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2011. gada 03. novembrī Baložu pilsētas pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos, sēžu zālē plkst. 18.00.-20.00.
 
   
Priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei sabiedriskās apspriešanas laikā rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no pārvaldes ēkām) vai nosūtot pa pastu adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00, Baložu pārvaldē - sabiedriskās apspriešanas laikā ceturtdienās plkst. 18.00-19.00. Priekšlikumi, kuri iesniegti pēc norādītā laika, var tikt atstāti bez izskatīšanas.
 
  
Kontaktpersonas: Ķekavas novada pašvaldības telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis, tel. 67847161 un Ķekavas novada pašvaldības telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode, tel. 67847161, e-pasts: ilona.vaivode@kekava.lv.
 

Teritorijas plānojuma grozījumu materiāli

Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam, 2011. gada grozījumu 1. redakcija

Konsolidētā redakcija:

Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns M 1:10 000 (projekts)
Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns M 1: 10 000 (projekts)
 

Spēkā esošais Ķekavas novada, Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam.

 

  Drukāt