Lokāplānojuma apstiprināšana

 

Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi

 

Lokālplānojuma grafiskā daļa

 

Plānotā satiksmes infrastruktūra

 

Teritorijas pašreizējā izmantošana

 

Lokāplānojuma paskaidrojuma raksts

 

Varam atzinums

  Drukāt