Asistenta pakalpojums

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt:

  • pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
  • un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
 
Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.).
 
 
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā vajadzēs norādīt aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam ar invaliditāti būs vajadzīgs asistenta pakalpojums.
 
 
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieņem pašvaldības Sociālais dienests, kas pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai (t.i., pārbauda, vai cilvēkam ir visi nepieciešamie dokumenti), ja nepieciešams, sadarbojas informācijas iegūšanā ar citām institūcijām. Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu Sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā.
 
 
Asistenta pakalpojumu būs tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze cilvēku ar invaliditāti aprūpē, vai kurai ir izglītība pedagoģijas, veselības, psiholoģijas vai sociālā darba jomā.
 
 
Sociālais dienests noteiks sniedzamā asistenta pakalpojuma apjomu, tas var būt līdz 40 h nedēļā atkarībā no cilvēka sociālajām aktivitātēm (stundas nedēļā) vai tiesības saņemt vienreizējus asistenta pakalpojumus. To darīs, izvērtējot katra klienta vajadzības un vēlmes. Sociālais dienests slēgs līgumu ar cilvēku ar invaliditāti un asistentu, līgumā nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, atbildību pakalpojuma sniedzējam, cilvēkam ar invaliditāti un pašvaldībai, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.
 
 
Asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem, pēc Sociālā dienesta iesniegtās atskaites Labklājības ministrijai.
  Drukāt