31.08.2017.Domes sēde

 SĒDE Nr. 19

2017. gada 31.augustā, plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Nr.p.k. Darba kārtības jautājums (lēmums)
1. Par jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi “Ziediņos”, Daugmales pagastā
2. Par jaunas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidi “Ziediņos”, Daugmales pagastā
3. Par Ķekavas novada sporta skolas direktores atbrīvošanu no amata
4. Par Tūrisma koordinācijas centra direktora atbrīvošanu no amata
5. Par domes priekšsēdētājas komandējumu uz Bordesholmu
6. Par domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka komandējumu uz Bordesholmu
7. Par domes priekšsēdētājas otrā vietnieka komandējumu uz Stokholmu
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.I.
9. Par zemes īpašumu "Vistiņas" un "Putnu fabrika Ķekava", Ķekavā, Ķekavas pagastā, apvienošanu
10. Par nekustamo īpašumu Pelnu iela 9 un Pelnu iela 11, Baložos, apvienošanu
11. Par zemes ierīcības projekta "Annužas" un "Annužas-1" Alejās, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma termiņa pagarināšanu
12. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma "Mežbrenči" un "Mežbrenči-1" Daugmalē, Daugmales pagastā, teritorijai
13. Par zemes piešķiršanu nomā M.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, Ķekavas pagastā
14. Par zemes piešķiršanu nomā L.Ā.uz daļu no rezerves zemes fonda zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8070 003 0075 un 8070 003 0076, Krustkalnos, Ķekavas pagastā
15. Par grozījumu Ķekavas novada domes 28.10.2010.lēmumā Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības
16. Par ceļazīmju uzstādīšanu Jeņčos, Ķekavas pagastā
17. Par ceļazīmju uzstādīšanu Ķekavā, Ķekavas pagastā
18. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar PPII Zelta rasa (SIA Edinburgas skola)
19. Par atbalstu, apmaksājot pusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem 2017./2018.mācību gadā
20. Par piemaksu brīvpusdienām 2017./2018. mācību gadā pirmo, otro, trešo un ceturto klašu skolēniem
21. Par ēdināšanas apmaksu 2017./2018. mācību gadā piektās klases skolēniem

 

  Tweet Drukāt