21.09.2017.Domes sēde

 SĒDE Nr. 20

2017. gada 21.septembrī, plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Nr.p.k. Darba kārtības jautājums (lēmums)
1. Par grozījumiem Vērtēšanas komisijā finansējuma sadalei
2. Administratīvās komisijas sastāva ievēlēšanu
3. Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvu ievēlēšanu
4. Par Iepirkumu komisijas sastāva maiņu
5.

Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžetā

saistošie noteikumi

 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu V.S.
7 Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas V.Baires atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas
8. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2017 „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2011.gada 11.augusta saistošajos noteikumos „Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu
9. Par detālplānojuma darba uzdevuma pagarināšanu- Degviela
10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- Speļģi, Krustkalni, Ķekavas novads
11. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr. 2.§ 10. - detālplānojuma "Svelmes" adresācija.
12. Par nekustamā īpašuma Artas iela 11, izsoles rezultātu apstiprināšanu
13. Par nekustamā īpašuma Bluķa iela 8, izsoles rezultātu apstiprināšanu
14. Par nekustamā īpašuma “Pļavas 98”, izsoles rezultātu apstiprināšanu
15. Par nekustamā īpašuma Barbaras iela 1, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu
16. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 7/9, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu
17. Par nekustamā īpašuma Bērtuļa iela 4, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu
18. Par nekustamā īpašuma Artas iela 8, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu
19. Par nekustamā īpašuma Artas iela 6, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu
20. Par zemes piešķiršanu nomā Ņ.O. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 20, Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 2909
21. Par zemes piešķiršanu nomā V.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpāšuma "Kaperi", Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1640
22. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz 1/50 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Salnas iela 16
23. Par īres līguma pagarināšanu V. T.
24. Par dzīvojamās platības izīrēšanu O. V.
25. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu G. B.
26. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.4.§ 4. Par dzīvokļa Gaismas ielā 19 k-7-89, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā izīrēšanu M. C.
27. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA Edinburgas skola (PPII Zelta rasa)
28. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA Remido (PPII Lāsīte, PPII Zemene)
29. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas tāmes precizēšanu
30. Par transporta izdevumu kompensāciju 2017./2018/ m. g. - K. T.
31. Par transporta izdevumu kompensāciju - P. K.
32. Par transporta izdevumu kompensāciju - S. O.
33. Par transporta izdevumu kompensāciju - T. B.
34. Par transporta izdevumu kompensāciju - A. Š.
35. Par transporta izdevumu kompensāciju - J. V.
36. Par transporta izdevumu kompensāciju - E. B.
37. Par transporta izdevumu kompensāciju - I. R.
38. Par transporta izdevumu kompensāciju- A.P.
39. Par mācību procesa nodrošināšanu

 

  Tweet Drukāt