09.11.2017.Domes sēde

 SĒDE Nr. 23

2017. gada 9.novembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Nr.p.k. Darba kārtības jautājums (lēmums)
1. Par grozījumu Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikumā un locekļa ievēlēšanu
2. Par Sadarbības memoranda noslēgšanu ar biedrību "Ķekavas novada uzņēmēju padome"
3. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Mežs nr.9", Krustkalnos, Ķekavas pagastā
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Jaunāriņi" un "Ceplīši", Ķekavas pagastā
6. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā nekustamā īpašuma sadali Ķekavas apvedceļa realizācijai
7. Par nekustamo īpašumu Vidzemnieku iela 3 un Vidzemnieku iela 5, Ķekavā, Ķekavas pagastā, apvienošanu
8. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Gaismas ielā 19 pie 9. korpusa Ķekavā, Ķekavas pagastā
Pielikums: Shēma
9. Par katlu mājas pašvaldības nekustamajā īpašumā "Skolas masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā, nodošanu pārvaldīšanā SIA "Ķekavas nami"
10. Par nekustamā īpašuma “Spiras 2”, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
11. Par ieceri mainīt daļu no nekustamā īpašuma “Degviela”, Ķekavas pagastā, pret daļu no nekustamā īpašuma “Vidusklaņģi”, Ķekavas pagastā
12. Par nomas zemes platības palielināšanu 2014.gada 17.marta zemes nomas līgumā Nr.21-19/14/5
13. Par 2016.gada 21.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/47 termiņa pagarināšanu
14. Par 2015.gada 13.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/15/57 termiņa pagarinājumu
15. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa izīrēšanu M.T.
16. Par īres līguma pagarināšanu J.C.
17. Par saistošo noteikumu "Sociālā palīdzība Ķekavas novadā" grozījumu apstiprināšanu
18. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem” grozījumu apstiprināšanu
19. Par PII "Bitīte" nolikuma apstiprināšanu

 


 

  Tweet Drukāt