30.11.2017.Domes sēde

 SĒDE Nr. 24

2017. gada 30.novembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

  

Nr.p.k.

Darba kārtības jautājums (lēmums)

1.

Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada sporta skola” direktora iecelšanu amatā

2.

Par Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada 19. oktobra sniegtās atbildes Reģ.Nr. 1-7/17/2339  papildināšanu

3.

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Inčukalna novada pašvaldību

4.

Par konkursa ,,Uzmirdzi Ķekavas novadā 2017” nolikumu   Pielikums

5.

Par pārstāvja deleģēšanu

6.

Par detālplānojuma  nodošanu publiskajai appriešanai- ,,Melnalkšņi”, ,,Virškalni”, ,,Vairumbāze”, ,,Akmenskalni”, ,,Zaļaiskalns”, ,,Priežukalni”;

7.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- ,,Lejas Birznieki”

8.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu - ,,Tēraudlejas”   Pielikums

9.

Par zemes maiņu- “Degviela” un ,,Vidusklaņģi”

10.

Par detālplānojuma ,,Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos

11.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 016 0046, ,,Rumaki”, Mellupos, ķekavas pagasts, Ķekavas novads, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

12.

Par 2016.gada 14.marta zemes nomas līguma Nr.21-19/16/4 termiņa pagarināšanu

13.

Par 2016.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.21-19/16/42 termiņa pagarināšanu

14.

Par 2016.gada 24.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/48 termiņa pagarināšanu

15.

Par 2016.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.21-19/16/40 termiņa pagarināšanu

16.

Par zemes gabala ,,Rožkalni 9”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra Nr.8070 018 1097, piešķiršanu nomā I.P

17.

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu L.L.J.

18.

Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr.XX, Gaismas ielā 19 k-3, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izīrēšanu

19.

Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa maiņu M.T.

20.

Par bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu Pielikums

21.

Par transporta izdevumu kompensāciju

22.

Par atļauju amata savienošanai Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ,,Avotiņš” vadītājai Baibai Jurisonei

23.

Par atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietošanu ,,Šķūņos”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

24.

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Daugmales pagasta administratīvajā, Ķekavas novadā

25.

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā

26.

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Baložu pilsētas administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā

27.

N.Kalniņam sniegt atskaiti par uzturēšanos Itālijā savā darba laikā

28.

Domes priekšsēdētājai izskaidrot publikācijās rakstīto frāzi: ,,Jaunā sasaukuma deputātiem nācās sastapties ar nesakārtotību un haosu pašvaldībā”

29.

Par Iepirkumu komisijas sastāva maiņu

30.

Izpilddirektora aizvietotājam sniegt ziņojumu par pašvaldības darbu, saviem panākumiem un domes lēmumu izpildi

 

  Tweet Drukāt