21.12.2017. Domes sēde

  SĒDE Nr. 26

2017. gada 21.decembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Nr.p.k. Darba kārtības jautājums Video/audio ieraksts
1

Par Ķekavas novada pašvaldības 2017.gada budžeta grozījumiem

budžeta pielikumi

 
2 Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītāju amatu un to likmju sarakstā  
3 Par Būvvaldes 12.10.2017 Izpildrīkojuma Nr. BIS-BV-5.28-2017-1456 apstrīdēšanu  
4 Par projekta iesniegšanu un līdzfinansējumu  
5 Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgumiem ūdenssaimniecības sistēmai  
6 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- Jaundoliņi  
7 Par detālplānojuma izstrādes uzsāksānu- Jūlijas  
8 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- Ores  
9 Par detālplānojuma apstiprināšanu - Mazā Rāmavas iela 3  
10 Par detālplānojuma apstiprināšanu- Meteņu ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 un Vēsmas ielā 2, 4, 6, 8, 10  
11 Par detālplānojuma projekta “Norupes" Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  
12 Par lokālplānojuma “Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai  
13 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu- Vecgaņģi  
14 Par nekustamo īpašumu Ziedu ielā 2 un Ezera ielā 30, Baložos apvienošanu  
15 Par nekustamo īpašumu maiņu- "Lūri", "Lūri1" un "Pie Lūriem"  
16 Par nekustamā īpašuma Kalnu ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā  lietošanas mērķa maiņu  
17 Par nekustamā īpašuma "Daugmalietis" zemes vienības "Medotava" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu  
18 Par nekustamā īpāsuma lietošanas mērķa maiņu- Selgas iela 4, Selgas iela 13 un Selgas iela 15  
19 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu- detālplānojuma "Lapmeži" teritorijā  
20 Par nekustamā īpāsuma lietošanas mērķa maiņu- detālplānojuma "Lodziņi"teritorijā  
21 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu -"Latvijas valsts ceļu" zemesgabali  
22 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu D.R. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā  
23 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu V.B. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā  
24 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu L.R. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā  
25 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu A.L. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā  
26 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu M.S. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā  
27 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu E.R. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā  
28 Par nekustamā īpašuma Artas iela 6, Baložos izsoles rezultātu apstiprināšanu  
29 Par nekustamā īpašuma Artas iela 8, Baložos izsoles rezultātu apstiprināšanu  
30 Par nekustamā īpašuma Bērtuļa iela 4, Baložos izsoles rezultātu apstiprināšanu  
31 Par nekustamā īpašuma Šķūņu iela 2 atsavināšanu  
32 Par sākumskolas, kadastra apzīmējums 8070 008 1451 001, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā Skolas iela 2, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 008 1451, nodošanu lietošanā pašvaldības iestādei Ķekavas vidusskolai  
33 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8007 003 2869, Baložos, Ķekavas novadā, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
34 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8070 003 0487, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
35 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8070 008 1412, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
36 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8070 008 0919, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
37 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8070 007 1133, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
38 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8070 007 0848, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
39 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8056 001 0587, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
40 Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8070 018 2134, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, piekritību Ķekavas novada pašvaldībai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  
41 Grozījumi 2015.gada 10.decembra Ķekavas novada domes sēdes lēmumā Nr.3.$4. (protokols Nr.33)  
42 Par 2017.gada 16.janvāra zemes nomas līguma Nr.21-19/17/1 termiņa pagarināšanu  
43 Par zemes piešķiršanu nomā D.L. uz daļu no rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0940  
44 Par daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 5, Baložos, nodošanu valdījumā Ķekavas novada pašvaldības aģentūrai "Ķekavas ambulance" un pārvaldīšanas uzdevumu uzdošanu  
45 Par Satikmes organizācijas maiņu Jaunatnes ielā Baložos  
46 Par īres līguma pagarināšanu I.L.  
47 Par īres līguma pagarināšanu T.B.  
48 Par dzīvojamās platības piešķiršanu M.A.  
49 Par transporta izdevumu kompensāciju – I.B.  
50 Par projekta “Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu  
51 Par Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā  
52 Par vienošanos noslēgšanu pie Ikšķiles novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma.  

 

  Tweet Drukāt