18.01.2018.Domes sēde

  SĒDE Nr. 1

2018. gada 18.janvārī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Ķekavas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm
2. Par Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu un grupu darbu 2018.gada vasaras mēnešos

3. Par satiksmes organizācijas maiņu Nākotnes ielā Ķekavā

shēma

4. Par zemes piešķiršanu nomā IK "Elita LK" uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Zentenes", Ķekavā
5. Par 2013.gada 18.septembra zemes nomas līguma Nr.21-19/13/135 termiņa pagarinājumu
6. Par 2009.gada 27.aprīļa zemesgabala nomas līguma Nr.50 termiņa pagarinājumu
7. Par ēku (būvju) atsavināšanu Meistaru ielā 29, Valdlaučos, Ķekavas pagastā
8. Par nekustamā īpašuma Zāļu iela 7, Baložos, atsavināšanu
9. Par īres līguma pagarināšanu Ž.J.
10. Par īres līguma pagarināšanu L.P.
11. Par īres līguma pagarināšanu I.R.
12. Par dzīvojamās platības piešķiršanu V.C
13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu E.T. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā
14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu A.J.pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā
15. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu L.M. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā
16. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnē „Riekstu mežs”
17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Zvirbuļi", Lapeniekos, Ķekavas pagastā
18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Ķirši", Rāmavā, Ķekavas pagastā
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Degviela" un "Vidusklanģi", Ķekavas pagastā
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  nekustamajiem īpašumiem Skolas ielā 10, 16 un 16A, Baložos – kā papildinājumu detālplānojumam „Daudzdzīvokļu ēku teritorija”
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ostvalda mežs”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzeņu mežs”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Skujenieku mežs”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
24. Par nosaukumu, adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma “Kalnasenči” teritorijā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā
25. Par Vizuļu ielas daļas atsavināšanu Lapeniekos, Ķekavas pagastā
26. Par administratīvā līguma slēgšanu Katlakalna ielas, Baložos, posma izbūvei
27. Par lokālplānojuma "Skates un Staķi", atcelšanu
28. Par nekustamā īpašuma „Mārstaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu
29. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumā “Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu detālplānojuma “Titurgas iela 34 un 40” Baložos, Ķekavas novadā teritorijai”
30. Par Sadarbības līguma parakstīšanu
31. Par Būvvaldes 14.11.2016 Būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.4-2016-260 „Valsts nozīmes ūdensnotekas Titurga atjaunošana, Ķekavas pagasts, Baloži, Ķekavas novads", apstrīdēšanas procesuālā termiņa atjaunošanu
32. Par  saistošo noteikumu “Grozījumi Ķekavas novada  domes 2016. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu

 

  Tweet Drukāt