15.02.2018 Domes sēde

   SĒDE Nr. 3

2018. gada 15.februārī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

 Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju" apstiprināšanu;

2. Par saistošo noteikumu "Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" apstiprināšanu jaunā redakcijā;

3. Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāme savstarpējiem norēķiniem par izglītību 2018.gadā;  tāme

4.Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada sporta skola” direktora atbrīvošanu no amata;

5. Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras  2018. gada darba plāna apstiprināšanu. plāns

6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A.S.;

7. Par dzīvojamā platības piešķiršanu I.V..

8. Par nekustamā īpašuma Rožu iela7/9, Baložos, atsavināšanu;

9. Par nekustamā īpašuma Barbaras iela 1, Baložos, atsavināšanu;

10. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 4, Baložos, atsavināšanu;

11. Par nekustamā īpašuma "Hortenzijas", Dzintaros, Daugmales pagastā, atsavināšanu;

12. Par pašvaldības zemes gabala Pumpuru iela 3, Baložos, piešķiršanu nomā U.P.;

13. Par zemes piešķiršanu nomā individuālajam komersantam "Barhat" uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Zentenes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

14. Par zemes piešķiršanu nomā individuālajam komersantam "Elita LK" uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Zentenes", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

15. Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

16. Par siltumapgādes organizēšanu Baložu pilsētā, Ķekavas novadā.

17. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus un parakstīt līgumus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu;

18. Par Ķekavas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju;

investīciju plāns

rīcības plāns

19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kursīši”, Ķekavas pagastā;

20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zvaniņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nek. īp. „Augstais Tīrelis”, „Augstais Tīrelis C”, Ķekavas pag.,  „Būvprojekta „Autoceļa A7-Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 7.9-25.0 un Ķekavas apvedceļa projektēšana” ietvaros;

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekust. īpaš. „Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, „Būvprojekta „Autoceļa A7-Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 7.9-25.0 un Ķekavas apvedceļa projektēšana” ietvaros;

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekust. īpaš. „Ādiņas-3”, Katlakalnā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., „Būvprojekta „Autoceļa A7-Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 7.9-25.0 un Ķekavas apvedceļa projektēšana” ietvaros;

24. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Braueri" un "Braueri-1", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Akmeņsalas" un "Stāvkrasti", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

26. Par darba uzdevuma termiņa pagarināšanu zemes ierīcības projektam "Ezeri", Daugmales pagastā;

27. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojumā "Uguntiņas", Pilkarnē, Ķekavas pagastā;

28. Par nekustamā īpašuma „Braueri-2”,  Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

29. Par nekustamā īpašuma Apiņu iela 8,  Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu zemes  vienībai, kurai tiek noteiktas apbūves tiesības;

30. Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8070 008 3217, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 3208, Ķekavā, Ķekavas pagastā, iegūšanu pašvaldības īpašumā.

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu SIA "4ZIVIS";

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu SIA "JOK";

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu SIA "Dālderi";

34. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Raseinia (Lietuva);

35. Par Ķekavas novada pašvaldības nolikuma “Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu jaunā redakcijā;

36. Par pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”;

37. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājas otrajam vietniekam

 

 

  Tweet Drukāt