08.03.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 5

2018. gada 8.martā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

 Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par nekustamā īpašuma Pūpolu iela 2, Baložos, atsavināšanu
2. Par nekustamā īpašuma Pūpolu iela 4, Baložos, atsavināšanu
3. Par nekustamā īpašuma Ziemassvētku iela 2, Baložos, atsavināšanu
4. Par Ķekavas novada Baložu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
5. Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
6. Par zemes piešķiršanu nomā S.T. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Salnas iela 2, Baložos
7. „Grozījums Ķekavas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.40/2010  „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei””
8. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu A.S.
9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J.B.
10. Par dzīvojamās platības piešķiršanu K.R.
11. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu A.M. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā
12. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu R.D. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā
13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu J.S. pašpatēriņa zvejai 2018.gadam Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ķekavas novada administratīvajā teritorijā

14. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu

pielikums 1.1., pielikums 1.2., pielikums 1.3.

pielikums 2, pielikums 3, pielikums 4

15. Par latvāņu ierobežošanas pasākumu uzsākšanu 2018.gadā
16. Grozījumi Ķekavas novada domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.2.§ 3. „Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2013.-2020.gadam”
17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Beitiņi-4”, Ķekavā, Ķekavas pagastā
18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Stabules", Krogsilā, Ķekavas pagastā
19. Par detālplānojuma "Dārziņi" darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem  "Vēja Roze un Bērzupsīļi", Lapeniekos, Ķekavas pagastā
21. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Adamsi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā
22. Par adrešu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Mežgravas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā
23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienības daļai “Murdiņi”,  Ķekavā, Ķekavas pagastā
24. Par nekustamā īpašuma „Ozolzīles”  Dzintaros, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu
25. Par nekustamo īpašumu Lašu iela 1,2,3,4,5, Līdaku iela 1,2,3,4,6,8, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu
26. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā  Nr. 2.§ 5.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu L.T.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA "Malinauskas un Co"
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu LKS "Ķekavas kodols"
30. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.2.§ 8. "Par ūdenssaimniecības attīstības atbalsta pasākumiem aglomerācijā Ķekavas Valdlauči 2014.-2020.gada plānošanas periodā"
31. Par Sadarbības līgumu parakstīšanu grantu programmas „(ie)dvesma“ īstenošanai
32. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Niluferu (Turcija) 
33. Par Iepirkumu komisijas sastāva maiņu

 

 

  Tweet Drukāt