26.04.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 8

2018. gada 26.aprīlī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 24, Rīgā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu

2. Par ieceri atsavināt nekustamos īpašumus, Ezera iela 10, 14, 22, Baložos
3. Par nekustamā īpašuma Salnas iela 16, Baložos, 49/50 domājamo daļu, atsavināšanu
4. Par nedzīvojamās telpas Nr. 3 nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru iela 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā
5. Par nedzīvojamās telpas Nr. 6 nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru iela 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā
6. Par nedzīvojamās telpas Nr. 7 nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru iela 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā
7. Par nedzīvojamā telpas Nr. 8 nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā
8. Par nedzīvojamās telpas Nr. 9 nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā
9. Par zemes piešķiršanu nomā P.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Andrēja iela, Baložos
10. Grozījumi 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr. 19/2010 "Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību"
11. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu J.C.
12. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu K.R.
13. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu D.B.
14. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu A.N.
15. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu A.R.
16. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu V.B.
17. Par dzīvojamās platības izīrēšanu E.K.
18. Par lokālplānojuma  nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā,  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Degviela”, Ķekavas pagastā
20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Salienas ielā 1 un Salienas ielā 3, Krogsilā, Ķekavas pagastā
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunsaulītes” Daugmales pagastā, zemes sadalīšanai
23. Par adrešu un NĪLM kodu piešķiršanu detālplānojumā "Jaunpriedoļi", Ķekavas pagastā
24. Par nekustamo īpašumu  „Radiotehnika 136” un „Radiotehnika 134”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, apvienošanu
25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0081 Ķekavas pagastā
26. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumā  Nr. 2.§ 7.,  57.§
27. Par naudas līdzekļu pieņemšanu dāvinājumā
28. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka ikgadējo atvaļinājumu
29. Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu Nākotnes ielas posma no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam pārbūvei un Nākotnes ielas ietves izbūvei Ķekavā, Ķekavas pagastā
30. Par Ķekavas novada būvvaldes 2018. gada 27. martā izdotā lēmuma „Par atteikumu izkārtņu izvietošanas projektam “Ceļmalās”, Daugmalē, Daugmales pagastā” apstrīdēšanu
 
31. Par komiteju sastāvu apstiprināšamu

 

 

  Tweet Drukāt