17.05.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 11

2018. gada 17.maijā plkst. 12:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols 

 

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par deputāta mandāta apstiprināšanu 
2. Par nekustamā īpašuma Agatas iela 4, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
3. Par pašvaldībai piekrītošo inženierbūvju nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" realizācijai 
4. Par 2014.gada 5.novembra Valdījuma līguma Nr.21-22/14/164 izbeigšanu 
5. Par 2016.gada 26.janvāra līguma Nr.21-22/16/8 "Par ceļa reālservitūta nodibināšanu" izbeigšanu uz Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Tautas nams" 
6. Par grozījumiem 2016.gada 9.februāra nomas līgumā Nr.21-18/16/1, par nomas maksas samazinājumu
7. Par zemes piešķiršanu nomā T.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā 
8. Par zemes piešķiršanu nomā V.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Rāmaviņa", Rāmavā 
9. Par telpas nodošanu nomā K.J. pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru iela 43, Valdlaučos 
10. Par telpu nodošanu nomā SIA "Berezovskis un Partneri" pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru iela 43, Valdlaučos 
11. Par telpas nodošanu V.M. pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru ielā 43, Valdlaučos 
12. Par ieceri atsavināt privātpersonas īpašumā daļu no  nekustamā īpašuma “Ūdens artēziskais urbums”  Miglas ielā 1, Baložos 
13. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A. J. 
14. Par īres līguma pagarināšanu I.N. 
15. Par PA “Ķekavas ambulance” stratēģijas 2018-2020.gadam apstiprināšanu 
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Skolas ielā 10, 16 un 16A, Baložos 
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajam īpašumam “Lejas Ģūģi - 1”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, “Būvprojekta Autoceļa A7-Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 7.9-25.0 un Ķekavas apvedceļa projektēšana” ietvaros 
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kaziķi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sadalei 
19. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 4,  Baložos, Ķekavas novadā, lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesības 
20. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Melnalkšņi”, ”Vairumbāze”, „Akmenskalni”, „Virskalni”, “Zaļaiskalns” un „Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 
21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vecvidēji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Sēlieši”, "Alekši" un “Tomēni-2” Dzintaros, Daugmales pagastā robežu pārkārtošanai 
23. Par būvdarbu līgumu PII Zvaigznīte energoefektivitātes paaugstināšanai Valdlaučos,Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 
24. Par Ķekavas novada pašvaldības Licencēšanas komisijas nolikuma grozījumiem 
25. Par Ķekavas novada pašvaldības Licencēšanas komisijas sastāvu 
26. Par nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu Ķekavas novada būvvaldes 2016. gada 14. novembrī izdotās Būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.4-2016-260 „Valsts nozīmes ūdensnotekas Titurga atjaunošana, Ķekavas pagasts, Baloži, Ķekavas novads" apstrīdēšanai 
27. Par domes priekšsēdētājas komandējumu uz Helsinkiem Somijā no 2018. gada  28. līdz 30 maijam 
28. Par izmaiņām komitejas sastāvā 

 

 

 

 

  Tweet Drukāt