01.06.2018.Domes sēde

  SĒDE Nr. 13

2018. gada 1.jūnijā plkst. 09:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par saistošo noteikumu Nr.2/2018 "Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju" apstiprināšanu
2. Par zemes piešķiršanu nomā A.Ā. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā, Ķekavas pagastā
3. Par piekrišanu pašvaldības zemes gabala "Jaungārsas", Ķekavā, Ķekavas pagastā, nodošanai apakšnomā
4. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "NSUS" pašvaldības nekustamajā īpašumā Meistaru ielā 43, Valdlaučos, Ķekavas pagastā
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atpūtas iela 23, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, sastāvā esošās ražošanas palīgēkas nomas tiesību izsoli
6. Par Ķekavas novada domes 2016.gada 22.decembra sēdes lēmuma Nr.3.&2 (protokols Nr.34) atcelšanu
7. Par pilnvarojumu parakstīt saskaņojumu par pamatlīdzekļu izvietošanu uz daļas no pašvaldības nekustamā īpašuma "Lilijas", Mellupos, Ķekavas pagastā
8. Par saistošo noteikumu grozījumu "Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus" apstiprināšanu
9. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu
10. Par īres līguma pagarināšanu I.L.
11. Par īres līguma pagarināšanu V.J.

12. Par satikmes organizācijas maiņu Rāmavas ciemā

13. Par satikmes organizācijas maiņu Rēderu ielā, Krogsilā

14. Par detālplānojuma nekustamajam  īpašumam „Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 4, Katlakalnā,  Ķekavas pagastā, sadalei
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem  īpašumumiem „Evas” un “Kotedžas C2”,  Lapeniekos, Ķekavas pagastā
17. Par administratīvā līguma grozījumiem detālplānojuma "Mežbrenči", Daugmales pagastā, realizācijai
18. Par SIA „Ķekavas nami” pamatkapitāla palielināšanu un pašvaldības naudas ieguldījumu
19. Par projekta pieteikuma iesniegšanu
20. Par Ķekavas novada būvvaldes izdotā lēmuma - par atteikumu izdot būvatļauju objektam Uzvaras prospektā 33, Baložos, apstrīdēšanu
21. Par Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
22. Par grozījumiem ar Ikšķiles novada pašvaldību noslēgtajā pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā

23. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetu" apstiprināšanu

 24. Par Ķekavas novada pašvaldības publiskā pārskata par 2017. gadu apstiprināšanu

 

 

  Tweet Drukāt