14.06.2018.Domes sēde

SĒDE Nr. 14

2018. gada 14.jūnijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

 

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi
1. Par darba kārtību;
2. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada 13. aprīļa noteikumos ,,Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi’’ un 2015. gada 26. februāra nolikumā ,,Ķekavas mākslas skolas nolikums”;
3. Par zemes piešķiršanu nomā E.T. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Aprikozes”, Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1745;
4. Par zemes piešķiršanu nomā V.R. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Aprikozes”, Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1745;
5. Par zemes piešķiršanu nomā G.Ā. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Dzintarzeme”, Mellupos, kadastra numurs 8070 016 0206;
6. Par zemes piešķiršanu nomā A.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas iela 20, kadastra numurs 8070 008 2909;
7. Par zemes piešķiršanu nomā I.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma ,,Aprikozes”, Ķekavā, kadastra numurs 8070 008 1745;
8. Par P/A ,,Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem;
9. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu L.P.;
10. Par dzīvojamo telpu-dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu G.I.;
11. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu V.C.;
12. Par īres līguma pagarināšanu E.M.;
13. Par īres līguma pagarināšanu I.M.;
14. Par dzīvojamās paltības izīrēšanu V.L.;
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienību robežu pārkārtošanai starp nekustamajiem īpašumiem ,,Dolomīti” un Indriķa iela 24, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
16. Par adreses piešķiršanu detālplānojuma ,,Vidzemnieki” teritorijā, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
17. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ,,Virsotne”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
18. Par lokālplānojuma „Brekši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-01/2018;
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajamm īpašumam Lakstīgalu ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā – kā papildinājumu detālplānojumam „Lakstīgalu ielai”;
20. Par privātpersonas I. S. iesnieguma izskatīšanu.

 

  Tweet Drukāt