26.07.2018. Domes sēde

 SĒDE Nr. 17

2018. gada 26.jūlijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

 Sēdes protokols

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par deputāta mandāta apstiprināšanu

2. Par SIA „Baložu siltums” dalībnieku līguma slēgšanu

3. Par satiksmes organizācijas izmaiņām Dzērumu ciemā, Ķekavas pagastā

4. Par lokālplānojuma “Naudītes iela 2” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2018

5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dārta”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā

6. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ābolkrasti”, Ķekavā, Ķekavas pagastā

7. Par grozījumiem 2017.gada 11.novembra Administratīvajā līgumā Nr.21-28/17/8

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Vītolu ielā 1un Vītolu iela 1A, Alejās,  Ķekavas pagastā

9. Par zemes piešķiršanu nomā M.D. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā

10. Par nekustamā īpašuma Ziemassvētku iela 2, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma “Tekstilnieks 68”, Dzērumos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu

12. Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Purva iela 2/4, Baložos

13. Par nekustamā īpašuma Mežaparka iela, Baložos, iegādi

14. Par nekustamā īpašuma Akmeņkaļu iela, Alejās, Ķekavas pagastā, pieņemšanu dāvinājumā

15. Lēmums Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”

     saistošie noteikumi

16. Lēmums P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" stratēģija 2018.-2020.gadam

     stratēģija

17. Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.J.

18. Par īres līguma pagarināšanu V.S.

19. Par īres līguma pagarināšanu H.S.

20. Par Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāva maiņu

21. Lēmums Par rīcības plāna “Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskais rīcības plāns (aktualizētā redakcija) 2018-2021” apstiprināšanu

      stratēģiskais rīcības plāns

22. Par iepirkuma procedūras organizēšanu moduļu tipa piebūves projektēšanai un būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas

23. Par zemes gabala iegādi jaunas skolas būvniecībai

24. Lēmums Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu

     saistošie noteikumi

25. Lēmums Par noteikumu “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Ķekavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu

      Noteikumi     pielikums 1     pielikums 2     pielikums 3     pielikums 4     pielikums 5

26. Par Ķekavas novada būvvaldes 2018.gada 29.maija izpildrīkojuma Nr. BIS-BV-5.28-2018-810 apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu

27. Jaunatnes ielas (posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai) pārbūve Baložos, Ķekavas novadā” izstrādi

28. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA “BM-projekts” par būvprojekta “Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādi

29. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA "Tomus"par būvprojekta Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava-putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai izstrādi

 

30. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA "AC Sega" par Cālīšpurva ielas Baložos remontdarbiem

 

31. Lēmums Par centrālās administrācijas „Ķekavas novada pašvaldība” nolikuma apstiprināšanu

      Lēmuma pielikums     Nolikums     Nolikuma pielikums

32. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā „Par Ķekavas novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”

 

 

  Tweet Drukāt