09.08.2018. Domes sēde

 SĒDE Nr. 18

2018. gada 9.augustā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

 Sēdes protokols

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

1. Par sadarbības līguma parakstīšanu par gājēju pārejas un apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu

2. Par detālplānojuma izstrādses uzsākšanu nekustamajā īpašumā Uzvaras prospektā 33, Baložos

3. Par zemes ierīcības projekta "Annužas" un "Annužas-1" Alejās, Ķekavas pagastā, darba uzdevumu

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Lapenieki"

5. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 10A, Baložos, adresācijas un lietošanas mērķa maiņu

6. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu par daļas no pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, īstermiņa nomu publiska pasākuma rīkošanai

7. Par nekustamā īpašuma Meistaru iela 29, Valdlaučos, Ķekavas pagastā,  atsavināšanu otrajā izsolē

8. Par nekustamā īpašuma “Hortenzijas”, Dzintaros, Daugmales pagastā,  atsavināšanu otrajā izsolē

9. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa izīrēšanu A.Š.

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “XCELSUS HOTELS”

11. Par grozījumiem pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā ar Inčukalna novada pašvaldību

12. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

     nolikuma grozījumi

13. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetu" apstiprināšanu

saistošie noteikumi        1.-5.pielikumi      6.pielikums

14. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu

 

 

  Tweet Drukāt