23.08.2018. Domes sēde

  SĒDE Nr. 19

2018. gada 23.augustā plkst. 11:15 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Sēdē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas jautājumi
1.      Grozījumi Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.2.§ 1. „Par konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva””;
2.      Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu - Pilbārži;
3.      Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu - Asteru iela 32;
4.      Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai - Ķirši;
5.      Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai - Ķiršogas;
6.      Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai - Ādiņas-2;
7.      Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai - Rāmavas iela 52.
 
Īpašumu komitejas jautājumi
8.      Par pilnvarojumu parakstīt līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma īstermiņa nomu publiska pasākuma rīkošanai;
9.      Par nekustamā īpašuma Kalnu iela 36, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;
10.    Par nekustamā īpašuma Ziemassvētku iela 7, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 
Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas jautājums
11. Par skolēnu ēdināšanu 2018./2019.m.g.
 
Sociālo lietu un veselības komitejas jautājumi
12. Par nodomu protokola parakstīšanu;
13. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu M.A.;
14. Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa maiņu A. N.
 
Finanšu komitejas jautājumi
15. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA ,,Baložu komunālā saimniecība”; Pielikums;
16. Par Pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA „Ķekavas nami”; Pielikums;
17. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītāju amatu un to likmju sarakstā;
18. Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā; Saistošie noteikumi;
19. Par projekta pieteikumu konkursam ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”;
20. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts Kases autotransporta iegādei;
21. Par būvvaldes 2018. gada 17. maija atzinuma par būves pārbaudi ,,Objektam piebraucamais ceļš, ,,Jaunegles”, ,,Dižkoki”, Daugmale, apstrīdēšanu;
22. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas komandējumu uz Bordesholmu (Vācija) no 2018. gada 12.septembra līdz 17.septembrim;
23. Par aizņēmuma ņemšanu un pilnvarojumu parakstīt būvdarbu līgumu ,,Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

 

  Tweet Drukāt