27.09.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 22

2018. gada 27.septembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Domes sēdē izskatītie jautājumi

1. Par 2014.gada 17.oktobra zemes nomas līguma Nr.21-19/14/80 termiņa pagarināšanu

2. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu pašvaldības iestādei Ķekavas vidusskola, nekustamajā īpašumā Nākotnes ielā 1A, Ķekavā, Ķekavas pagastā

3. Par daļas no pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 1A, nodošanu lietošanā pašvaldības iestādei Ķekavas vidusskola

4. Par zemes piešķiršanu nomā Z.M. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā

5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Lācēni", Ķekavā, Ķekavas pagastā

6. Par detālplānojuma "Ainas", Ķekavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

7. Par detālplānojuma "Dārziņi", Krogsilā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

8. Par detālplānojuma "Lejas Birznieki", Ķekavas pagastā, apstiprināšanu

9. Par detālplānojuma "Ores", Valdlaučos, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Dainas iela 6, Ķekavā, Ķekavas pagastā

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Dainas iela 12, Ķekavā, Ķekavas pagastā

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Annas iela 3, Ķekavā, Ķekavas pagastā

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajiem īpašumiem Annas iela 9, Annas iela 12, Annas iela 14, Ķekavā, Ķekavas pagastā

14. Par Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas  locekļa ievēlēšanu

15. Par Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisijas sastāva maiņu

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA Teiko

17. Ķekavas vidusskolas telpu nomas un sporta kompleksa maksas pakalpojumu cenrādis

18. Par Būvvaldes akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, apstrīdēšanu

19. Par grozījumiem Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumā

20. Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas  izdevumu tāmes precizēšanu

21. Par nekustamajā īpašuma Artas iela 2, Baloži, izsoles rezultātu apstiprināšanu.


  Tweet Drukāt