18.10.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 23

2018. gada 18.oktobrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Domes sēdē izskatītie jautājumi

1.       Par transporta izdevumu kompensāciju A.B;

2.      Par transporta izdevumu kompensāciju P.K.;

3.       Par transporta izdevumu kompensāciju S.O.;

4.       Par transporta izdevumu kompensāciju L.V.;

5.      Par transporta izdevumu kompensāciju K.T.;

6.       Par transporta izdevumu kompensāciju E.B.;

7.       Par transporta izdevumu kompensāciju J.V.;

8.       Par transporta izdevumu kompensāciju I.J.;

9.       Par transporta izdevumu kompensāciju T.B.;

10.    Par transporta izdevumu kompensāciju A.Š.;

11.    Par transporta izdevumu kompensāciju A.P.;

12.   Par transporta izdevumu kompensāciju E.R-B..

13.    Par dzīvokļa “Burtnieki”-10, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, izīrēšanu I.Č..

14.    Par 2008.gada 30.oktobra zemesgabala nomas līguma Nr.45 termiņa pagarināšanu;

15.    Par 2007.gada 14.oktobra zemesgabala nomas līguma Nr.44 termiņa pagarināšanu;

16.    Par 2014.gada 3.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/14/82 termiņa pagarināšanu;

17.    Par zemes gabala "Jaunrudiņi", Dzintaros, Daugmales pagastā, piešķiršanu nomā A.S.;

18.   Par nekustamā īpašuma "Jaunčamaņi"  zemes platības precizēšanu;

19.    Par nekustamā īpašuma Bluķa iela 9, Baložos, atsavināšanu;

20.    Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu Miglas ielā 1, Baložos;

21.    Par nekustamā īpašuma “Caunītes”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

22.    Par apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu, Dzelzs iela 32, Baložos.

23.    Par lokālplānojuma apstiprināšanu dārzkopības sabiedrības "Titurga" daļai;

24.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Mašēni", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

25.    Par grozījumu uzsākšanu detālplānojumā "Dārznieki", Odukalnā, Ķekavas pagastā;

26.    Par detālplānojumā "Zvaniņi", Katlakalnā, Ķekavas pagastā, darba uzdevuma izteikšanu jaunā redakcijā;

27.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Ezeri" Daugmales pagastā;

28.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Mežs Nr.9", Krustkalnos, Ķekavas pagastā.

29.    Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA “JOE” par būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava-putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi;

30.    Par apstrīdēšanas iesnieguma "Par zemes ierīcības projektu "Ezeri", Daugmales pagastā, izskatīšanu;

31.    Par Būvvaldes 11.07.2016 Būvatļaujas Nr. Būv/4-1.1/16/106 „„Veckrogzemnieki, Everesta iela 12, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads"", apstrīdēšanu;

32.    Par grozījumu Ķekavas novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumā “Par projekta pieteikumu konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām””;

33.    Par Baložu kūdras muzejdzelceļa pasažieru vagona nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Bānīša Draugu klubs”;

34.    Par papildvienošanās slēgšanu ar SIA ”Balsts-R” par projekta „Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvdarbiem un finansēšanu;

35.    Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetā.

        SN grozījumi 2018.gada budžetā                     SN pielikumi

36.    Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas otrā vietnieka Valta Varika  ikgadējo atvaļinājumu.

 37.    Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu

  Tweet Drukāt