08.11.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 25

2018. gada 8.novembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Domes sēdē izskatītie jautājumi:

1. Par Vērtēšanas komisijas sastāva maiņu.

2. Par dzīvojamās platības izīrēšanu K.G.A.

3. Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu valdījumā Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai

4. Par zemes piešķiršanu nomā D.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma D/S "Jeņči", Jeņčos, Ķekavas pagastā

5. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Siļķes", Ķekavas pagastā, uzsākšanu

6. Par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma nekustamajam īpašumam “Mētras” un “Bimmeri”, Alejās, Ķekavas pagastā, izteikšanu jaunā redakcijā

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  nekustamajiem īpašumiem Miglas ielā 1 un 3, Baložos, Ķekavas novadā – kā papildinājumu detālplānojumam „Dārzkopības sabiedrība "Buras"”

8. Par nekustamo īpašumu detālplānojuma “Lapmeži “ teritorijā , Krogsilā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu

9. Par LMT sakaru torņa attīstības ieceres pie Katlakalna kapiem

10. Par satiksmes organizācijas maiņu Gaismas iela 20, Ķekava, Ķekavas pagastā

11. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA “AC Sega” par asfaltbetona seguma remontu pie mājas "Vārpas", Daugmales pagastā

12. Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā"

      saistošie noteikumi

13. Par Iepirkumu komisijas locekļu apmaksājamo stundu skaita palielināšanu

14. Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekļa ievēlēšanu

15. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas pirmā vietnieka Aigara Vītola  ikgadējo atvaļinājumu

16. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā Nr.3.§ 328. „Par pilnvarojumu parakstīt izziņu par pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanu un izziņu par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības”.

 

 

  Tweet Drukāt