13.12.2018.Domes sēde

 SĒDE Nr. 28

2018. gada 13. decembrī plkst. 10:30 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Domes sēdē izskatītie jautājumi:

1. Par Ķekavas novada domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires  atvaļinājumu;

2. Par vienošanos noslēgšanu pie Ikšķiles novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma;

3. Par vienošanos noslēgšanu pie Inčukalna novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma;

4. Par grozījumiem Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.;

5. Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11/2018 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā”;

6. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA “Projekts EAE” par būvprojekta “Gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādi;

7. Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA “Ekofonds EF” par projekta dokumentācijas sagatavošanu Daugmales pamatskolas telpu pārplānošanai;

8. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu;

9. Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžetā1.-5.pielikumi 6.pielikums

10. Par zemesgabalu izvēli jaunas skolas būvniecībai Katlakalnā;

11. Par grozījumu Ķekavas novada domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.19. “Par grozījumiem nolikumā “Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums” un noteikumu “Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu sadalei” atcelšanu”

12. Par transporta kompensācijas piešķiršanu

13. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par finansējuma piešķiršanu sportistiem

14. Par 2016.gada 21.novembra zemes nomas līguma Nr.21-19/16/47 termiņa pagarināšanu;

15. Par 2007.gada 11.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21 termiņa pagarinājumu;

16. Par 2017.gada 16.augusta zemes nomas līguma Nr.21-19/17/45 termiņa pagarināšanu;

17. Par 2009.gada 5.februāra zemesgabala nomas līguma Nr.48 termiņa pagarināšanu;

18. Par 2017.gada 21.marta zemes nomas līguma Nr.21-19/17/9 termiņa pagarināšanu;

19. Par 2015.gada 10.marta zemes nomas līguma Nr.21-19/14/88 termiņa pagarināšanu;

20. Par stratēģisko un finanšu mērķu noteikšanu Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA „Ķekavas nami”, SIA “Baložu komunālā saimniecība” un SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”;

      1.pielikums;   2.pielikums

21. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Ķekavas nami” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas un Daugmales pagastos;

22. Par Pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA “Baložu komunālā saimniecība” par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Baložu pilsētā;

23. Par pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" par ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novadā;

24. Par grozījumu 2017.gada 7.novembra administratīvajā līgumā Nr. 21-28/17/8;

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Braueri” un “Braueri-1”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

26. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu- Šļūkas;

27. Par detālplānojuma izstrādi- Lielķepaiņi;

28. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Zvirbuļi” un “Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

29. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam  īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;

30. Par detālplānojuma redakcijas nekustamajam  īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pilnveidošanu;

31. Par detālplānojuma nekustamajam  īpašumam Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pilnveidotā projekta atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;

32. Par nekustamā īpašuma "Vidzemnieki" Daugmalē, Daugmales pagastā lietošanas mērķa maiņu;

33. Par nekustamā īpašuma "Mori", Daugmalē, Daugmales pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

34. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu  „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu  Ķekavas novadā” apstiprināšanu;

35. Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Ķekavas novadā” apstiprināšanu;

36. Par siltumtrases būvniecības ieceri Baložos, Ķekavas novadā;

37. Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2010. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 „Par pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”;

38. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.O.;

39. Par dzīvojamās platības piešķiršanu O.K..

40. Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.V.

 

 

 

  Tweet Drukāt