17.01.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 1.

2019. gada 17. decembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Domes sēdē izskatītie jautājumi:

1.       Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktores apstiprināšanu amatā;

2.       Par grozījumiem PII" Bitīte" nolikumā.

3.       Par 2016.gada 21.jūlija zemes nomas līguma Nr.21-19/16/34 termiņa pagarināšanu;

4.       Par 2017.gada 9.oktobra zemes nomas līguma Nr.21-19/17/54 termiņa pagarināšanu;

5.       Par 2016.gada 16.jūnija zemes nomas līguma Nr.21-19/16/26 termiņa pagarināšanu;

6.       Par zemes piešķiršanu nomā A.L. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Rāmaviņa", Rāmavā, Ķekavas pagastā;

7.    Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ausekļu iela 10A, atsavināšanu, ieguldot SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" pamatkapitālā;

8.       Par SIA „Ķekavas nami” pamatkapitāla palielināšanu.

9.       Par pilnvarojumu parakstīt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus;

10.    Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu SIA „DOLES DAUGAVIETIS”;

11.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Bergi", Alejās, Ķekavas pagastā;

12.    Par detālplānojuma "Ķiršziedi" Rāmavā, Ķekavas pagastā, grozījumu uzsākšanu;

13.    Par detālplānojuma  "Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas", Ķekavas pagastā, grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai;

14.    Par zemes ierīcība sprojekta izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Plieņu iela 5 un Plieņu iela 6, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

15.    Par nekustamā īpašuma „Austrumi” Daugmalē, Daugmales pagastā  lietošanas mērķa maiņu;

16.    Par ieceres izvietot mobilo sakaru torni Katlakalnā noraidīšanu.

17.    Par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Aigara Vītola atvaļinājumu;

18.    Par SIA "Royal Property Investment" sūdzības izskatīšanu;

 19.    Par D.M. sūdzības (apstrīdēšanas iesnieguma) izskatīšanu.

 

  Tweet Drukāt