31.01.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 2.

2019. gada 31. decembrī plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Domes sēdē izskatītie jautājumi:

 1.        Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju”;   saistošie noteikumi

 

2.        Par īres līguma pagarināšanu I.R;

3.        Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.K.;

4.        Par Iecavas internātpamatskolas maksas pakalpojumu segšanu M.G.un R.R.G.;

5.        Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Ineši" un "Ineši-2", Ķekavas pagastā;

6.        Par detālplānojuma “Rīgas iela 79”, Ķekavā,  Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;

7.        Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam "Lejas Ģūģi", Ķekavas pagastā;

8.        Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Asteru iela 32, Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

9.        Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Virškalni"un "Ābeles", Jaunsilā, Ķekavas pagastā;

10.    Par adrešu un NĪLM mērķu piešķiršanu detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Melnalkšņi”, ”Vairumbāze”, “Akmenskalni”, “Virskalni”, “Zaļaiskalns” un “Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagasta teritorijā;

11.    Par Ziemassvētku rotājumu konkursa "Uzmirdzi Ķekavas novadā" rezultātu apstiprināšanu;

12.    Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”; saistošie noteikumi

13.    Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

  Tweet Drukāt