14.02.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 3.

2019. gada 14. februārīplkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 

Domes sēdē izskatītie jautājumi:

 Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas jautājumi

1.    Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu  uzturēšanas izdevumu tāmes apstiprināšanu      tāme;

2.     Par grozījumiem Daugamles pamatskolas nolikumā.

Sociālo lietu un veselības komitejas jautājum.

3.     Par ¼ daļas no dzīvojamās telpas - dzīvokļa Gaismas iela 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, izīrēšanu S.M..

Īpašumu komitejas jautājumi

4.     Par daļas no nekustamā īpašuma "Salnas -602", Daugmalē, nodošanu valdījumā PA "Ķekavas ambulance";

5.     Par pašvaldības kustamās mantas nodošanu P/A "Ķekavas ambulance", kas atrodas valdījumā nodotajās telpās "Salnas-15", Daugmale, Daugmales pagasts.

Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas jautājumi

6.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamajam īpašumam Olektes upe;

7.     Par nekustamā īpašuma Gaismas ielā 1, Ķekavā,  Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai, kurai piešķir apbūves tiesības;

8.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Upelnieki", Krogsils, Ķekavas pagasts;

9.     Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Rakarīši", Krogsils, Ķekavas pagasts.

Finanšu komitejas jautājumi

10.  Par grozījumiem  Komandējuma noformēšanas, atskaites iesniegšanas un izdevumu atlīdzināšanas nolikums nolikumā;

11.  Par grozījumiem  Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju  nolikumā;

12.  Par apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu (par būvatļaujas atcelšanu “Elektroapgāde, "Skandas", Lapenieki);

13.  Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu  „Baložu pilsētas ielu lietošanas kārtība” apstiprināšanu.

            saistošie noteikumi 

  Tweet Drukāt