28.02.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 4.

2019. gada 28. februārīplkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1.       Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, projekta "Autoceļš A7 Rīga- Bauska- Lietuvas robeža (Grenctāle) posma  km 7.9-25.0 un Ķekavas apvedceļš" realizācijai;

 2.       Par grozījumiem 2015.gada 9.aprīļa Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumā Nr.21-22/15/43;

3.       Par zemes piešķiršanu nomā K.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, Daugmales pagastā;

4.       Par zemes gabala "Lāčplēsis 22", Dzērumos, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā S.Z..

5.       Par īres līguma pagarināšanu, A.S..

6.       Par detālplānojuma izstrtādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Dzelzkaļi", Krogsilā, Ķekavas pagastā;

7.       Par saistošo noteikumu "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu  Ķekavas novadā" precizēšanu; saistošie noteikumi

8.       Par saistošo noteikumu "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Ķekavas novadā" precizēšanu.  saistošie noteikumi

9.       Par saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ķekavas novadā" precizēšanu;

10.    Par saistošo noteikumu “Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē” precizēšanu;

11.    Par M.F. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu.

Piebalsotie jautājumi

12.    Par saskaņojumu telpu nodošanai nomā biedrībai „BALTIC NUTRITION AND HEALTH FEDERATION”;

13.    Pašvaldības izpilddirektores ziņojums par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

 

  Tweet Drukāt