14.03.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 6.

2019. gada 14. martā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

1.       Par Ķekavas novada sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.

2.       Par zemes piešķiršanu nomā A.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē;

3.       Par nekustamā īpašuma Maztīnes, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsavināšanu;

4.      Par nekustamā īpašuma Bluķa iela 9, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu.

5.       Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu V. K.;

6.       Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu  „Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”” apstiprināšanu.

7.       Par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Vecsvilpji" un "Sakšas", Ķekavas pagastā;

8.       Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Ceplīši", Ķekavas pagastā;

9.       Par detāplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Dižcelmiņi", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

10.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  nekustamajiem īpašumiem “Annužas” un “Annužas-1”  Alejās, Ķekavas novadā;

11.    Par Vienošanās Nr. 1-17.1/18/269 "Par ieceri mainīt daļu no nekustamā īpašuma “Degviela” un “Vidusklaņģi”, Ķekavas pagastā" grozījumiem;

12.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu apbūves zemes vienībai nekustamajā īpašumā "Dumpji", Ķekavas pagastā;

13.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu apbūves zemes vienībai nekustamajā īpašumā "Vaivadi", Ķekavas pagastā;

14.   Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu apbūves zemes vienībai nekustamajā īpašumā "Rūsiņi", Ķekavas pagastā;

15.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu apbūves zemes vienībai nekustamajā īpašumā "Adverti", Ķekavas pagastā;

16.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu apbūves zemes vienībai nekustamajā īpašumā "Akcents", Ķekavas pagastā;

17.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu apbūves zemes vienībai nekustamajā īpašumā "Sapņi", Ķekavas pagastā;

18.    Par satiksmes organizācijas izmaiņu Medema ielā, Baložos;

 

19.    Par satiksmes organizācijas izmaiņām pie multifunkcionālā centra, Daugmalē, Daugmales pagastā.

 

  Tweet Drukāt