28.03.2019.Domes sēde

  SĒDE Nr. 7.

2019. gada 28. martā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Sēdē izskatītie jautājumi

 1.        Par tirgu rīkošanu Ķekavā, Ķekavas pagastā,  2019.gadā;

 

2.        Par tirgu rīkošanu Baložu pilsētā, 2019.gadā;

3.        Par sporta aģentūras 2019.gada darba plāna apstiprināšanu;  darba plāns

4.        Par Ķekavas novada sporta skolas nolikuma apstiprināšanu;

5.       Grozījums saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju””

 saistošie noteikumi

6.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu P.L.mantiniekiem uz 1/4 domājamo daļu no zemes gabala Lejas iela 8, Odukalnā, Ķekavas pagastā;

7.        Par apbūves tiesības nodibināšanu uz zemes gabalu Mēness iela 29, Baložos.

8.        Par dzīvojamās telpas-dzīvokļa izīrēšanu G.J.;

9.       Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus””.   

saistošie noteikumi

10.    Par pilnvarojumu pieņemt lēmumus  par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu saskaņošanu;

11.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Tego" Daugmalē, Daugmales pagastā;

12.   Par detālplānojuma "Bimmeri un Mētras", Alejas, Ķekavas pagasts, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

13.    Par detālplānojuma projekta "Norupes" Daugmalē, Daugmales pagastā, apstiprināšanu;

14.   Par detālplānojuma "Ainas", Ķekavā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

15.    Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Ores", Valdlauči, Ķekavas pagasts,  teritorijā;

16.   Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Mazā Rāmavas iela 5", Valdlauči, Ķekavas pagasts,  teritorijā;

17.    Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Priedāji-1", Plakanciems, Ķekavas pagasts;

18.   Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Priedāji-2", Plakanciems, Ķekavas pagasts;

19.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Bucīši" un "Jaundūdumi", Krogsils, Ķekavas pagasts;

20.    Par lietošanas mērķa piešķiršanu nomas zemei nekustamajā īpašumā "Siļķes", Ķekavas pagastā.

21.    Par projekta pieteikuma iesniegšanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”;

22.    Par E.S. sūdzības (apstrīdēšanas iesnieguma) izskatīšanu.

23.    Par M.M-O. sūdzības (apstrīdēšanas iesnieguma) izskatīšanu;

24.    Par Ķekavas pašvaldībai piederošo kokmateriālu Pašvaldības īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu;

25.    Pašvaldības izpilddirektores ziņojums par domes 2019.gada februāra mēnesī pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

  Tweet Drukāt