02.05.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 11.

2019. gada 2. maijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 Domes sēdē izskatāmie jautājumi:

1.        Par zemes piešķiršanu nomā I.I. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē;

2.        Par zemes piešķiršanu nomā K.A. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Katlakalna iela 25, Baložos;

3.        Par zemes vienības "Pekšņi", Ķekavā, Ķekavas pagastā, piešķiršanu nomā V.L.;

4.        Par 2015.gada 22.jūlija zemes nomas līgumu Nr.21-19/15/132 termiņa pagarināšanu;

5.        Par 2009.gada 27.maija zemes gabala nomas līguma Nr.56 termiņa pagarināšanu;

6.        Par nekustamā īpašuma "Jeņči 228", Jenčos, Ķekavas pagastā, atsavināšanu;

7.        Par dzīvojamās platības piešķiršanu J.T.;

8.        Par Ķekavas sociālās aprūpes centra darba plāna apstiprināšanu 2019.gadam.   Darba plāns

9.    Par Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju 2019.gada projektu atbalsta konkursa nolikuma apstiprināšanu;

10.    Par detālplānojuma "Rīgas iela 79", Ķekavā, Ķekavas pagastā,  pilnveidošanu;

11.   Par detālplānojuma  īgas iela 79", Ķekava, Ķekavas pagastā, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

12.    Par detālplānojuma "Dārziņi", Krogsilā, Ķekavas pagastā, apstiprināšanu;

13.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Lejas Ģūģi-1", Ķekavas pagastā;

14.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  Gaismas ielā 1, Ķekavā,  Ķekavas pagastā;

15.   Par administratīvā līguma projekta grozījumiem detālplānojuma "Baložu iela 7" Baložos, grozījumu īstenošanai.

16.    Par O.L. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

17.    Par M.B.apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

18.    Par Ē.S.apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

19.    Par A.P. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

20.    Par A.G. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

21.    Par pilnvarojuma izsniegšanu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē.

 

Pašvaldības izpilddirektores ziņojums par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 


 

  Tweet Drukāt