16.05.2019.Domes sēde

  SĒDE Nr. 12.

2019. gada 16. maijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 Domes sēdē izskatāmie jautājumi:

1.    Par Sadarbības memoranda parakstīšanu;

2.     Par detālplānojuma apstiprināšanu- Rāmavas  iela 52;

3.     Par detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai- Muižnieki-1;

4.     Par zemes piešķiršanu nomā E.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē, kadastra Nr. 8056 002 0270;

5.     Par zemes piešķiršanu nomā S.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaļķīši", Katlakalnā, kadastra Nr. 8070 005 0064;

6.     Par zemes piešķiršanu nomā S.V. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaļķīši", Katlakalnā, kadastra Nr. 8070 005 0064;

7.     Par zemes piešķiršanu nomā I.R. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežs Nr.21", Ķekavā, kadastra Nr. 8070 008 1033;

8.     Par NĪ Tilderi atsavināšanu;

9.     Par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu  Lejas iela 8;

10.  Par sadarbības līguma parakstīšanu par autobusa pieturvietas “Alejas” apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu; līgums

11.  Par sadarbības līguma parakstīšanu par autobusa pieturvietas “Vimbas” apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu; līgums

12. Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizācijai;

13.  Par pilnvarojumu parakstīt projektēšanas un būvdarbu līgumu projekta ,,Moduļu tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” realizācijai;

14.  Par Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Ķekavas novada sporta skola” direktora iecelšanu amatā;

15.  Par Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikuma  apstiprināšanu jaunā redakcijā;

16.  Par Pļavniekkalna sākumskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;

17.  Par projekta iesniegšanu atklātā projektu konkursā;

18.  Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu;

19.  Bāriņtiesas nolikums;

20.  Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.S.; 

21.  Pašvaldības aģentūras "Ķekavas ambulance" 2019.gada darba plāns.

 

 

 

  Tweet Drukāt