30.05.2019.Domes sēde

  SĒDE Nr. 13.

2019. gada 30. maijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 Domes sēdē izskatāmie jautājumi:

1.  Par S.T. ievēlēšanu par Ķekavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju;

2.     2. Par M.M. ievēlēšanu par Ķekavas novada bāriņtiesas locekli;

3.     3. Par A.S. ievēlēšanu par Ķekavas novada bāriņtiesas locekli;

4.     4. Par sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveidi;

5.    5. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu A.T.

6.  Par V.K. atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas komisijās;

7.     7. Par Ķekavas novada pašvaldības Kompensācijas piešķiršanas komisijas sastāvu;

8.     8. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu.

9.  Par zemes piešķiršanu nomā S.Č. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Centra masīvs", Daugmalē;

10.  10. Par zemes piešķiršanu nomā I.F. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā;

11.  11. Par zemes piešķiršanu nomā L.K. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaļķīši", Katlakalnā;

12.  12. Par zemes piešķiršanu nomā J.B. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaļķīši", Katlakalnā;

13.  13. Par zemes piešķiršanu nomā V.Z. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Aprikozes", Ķekavā;

14.  14. Par grozījumiem 2015.gada 6.maija zemes nomas līgumā Nr.21-19/15/83;

15.  15. Par saistošo noteikumu "Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu" apstiprināšanu; saistošie noteikumi

16.  16. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Baložu pilsētā un Daugmales pagastā piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu; 1.pielikums, 2.pielikums

17.  17. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Valdlaučos un Krustkalnos, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu; 1.pielikums  2.pielikums

18.  18. Par grozījumiem 2014.gada 1.augusta Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumā Nr.21-22/14/137;

19.  19. Par nekustamā īpašuma Bluķa iela 9, Baložos, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

20.  20. Par nekustamā īpašuma “Maztīnes”, Ķekavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu;

21.  21. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens”;

22.  22. Par grozījumiem 2016.gada 4.jūlija sadarbības līgumā Nr.21-22/16/71 "Par muzejdzelzceļa izveidi uz Baložu kūdras dzelzceļa bāzes".

23.Par jaunas atkritumu dalītas savākšanas, šķirošanas un presēšanas vietas izveidi “Kroņi”, Ķekavas pagastā;

24.  24. Par administratīvā līguma parakstīšanu par ceļa zīmju izvietojuma saskaņošanu, uzstādīšanu, uzturēšanu un noņemšanu;

25.  25. Par Ķekavas novada pašvaldības sadarbību grantu programmas „(ie)dvesma“ īstenošanai;

26.  26. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu detālplānojuma “Dārzkopības sabiedrība “Titurga”” grozījumu izstrādes uzsākšanai  Baložos;

27.  27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Plieņu iela 5 un Plieņu iela 6, Katlakalnā;

28.  28. Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Irbenāju iela 4, Krogsilā;

29.  29. Par Akmeņsalas ielas, Alejās, Ķekavas pagastā, daļu iegādi.

30. Par atteikumu izskatīt pēc būtības K.V. apstrīdēšanas iesniegumu;

31.  31. Par R.S. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

32.  32. Par Iecavas novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu.

33. Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2019.gada 16.maija lēmumā Nr.13 (protokols Nr.12) “Par aizņēmuma ņemšanu un līguma slēgšanu projekta ,,Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” realizācijai”;

34.  34. Par V.M. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu par 2019.gada 2.aprīļa Ķekavas novada būvvaldes  lēmuma Nr. BIS-BV-5.11-2018-24 apstrīdēšanu.

 

  Tweet Drukāt