20.06.2019.Domes sēde

 SĒDE Nr. 14.

2019. gada 20. jūnijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Domes sēdē izskatāmie jautājumi:

1.       Par Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra cenrāža apstiprināšanu.

2.       Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Rāmavā, Katlakalnā un Krogsilā, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukuma piešķiršanu; pielikums

3.       Par zemes piešķiršanu nomā A.S. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Spriegumi", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

4.       Par 2009.gada 17.jūnija zemes gabala nomas līguma Nr.64 termiņa pagarināšanu;

5.       Par nomas tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ezeru iela 7, Baložos.

6.       Par nekustamā īpašuma “Lejasceriņi” izīrēšanu;

7.       Par īres līguma pagarināšanu L.K.;

8.      Par īres līguma pagarināšanu A.N.;

9.       Par Ķekavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva maiņu;

10.    Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem" apstiprināšanu.

        saistošie noteikumi

11.    Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts atradnē „Kinnas”;

12.    Par Sadarbības līguma parakstīšanu ar biedrību „Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība“;

13.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Alksnāji", Saulgožos, Ķekavas pagastā;

14.    Par detālplānojuma "Ābolkrasti", Ķekavā, Ķekavas pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

15.    Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu detālplānojuma "Degviela" teritorijā;

16.    Par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam "Parasiņi", Ķekavas pagastā;

17.    Par Ķekavas novada domes 25.05.2017. lēmuma atcelšanu.

18.    Par atteikumu izskatīt pēc būtības I.B. apstrīdēšanas iesniegumu;

19.   Par I.Z.K. apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

20.    Par Ķekavas novada pašvaldības publiskā pārskata par 2018. gadu apstiprināšanu.

        Publiskais pārskats par 2018.gadu

 

 

  Tweet Drukāt