11.07.2019.Domes sēde

  SĒDE Nr. 15.

2019. gada 11. jūlijā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

 Izskatītie jautājumi

1.     Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”;       saistošie noteikumi

2.     Par Ķekavas vidusskolas cenrāža apstiprināšanu;

3.     Par ēdināšanas apmaksu Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamiem;

4.     Par Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņu  un pedagogu naudas balvu piešķiršanas komisijas sastāvu;

5.     Par Ķekavas novada izglītības iestāžu  pedagogu konkursa komisijas sastāvu;

6.     Par grozījumiem Kompensācijas piešķiršanas komisijas nolikumā.

 7.     Par Ķekavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva maiņu;

8.     Par dzīvojamās platības piešķiršanu A.M.;

9.     Par īres līguma pagarināšanu I.R.;

10.  Par īres līguma pagarināšanu I.S.;

11.  Par dzīvokļa izīrēšanu Ņ.K..

 12.  Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts un aleirīta atradnē „Jaunbērzāji”;

13.  Par adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu zemes vienībām detālplānojuma "Ainas" teritorijā;

14.  Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām detālplānojuma "Vilciņi-1" teritorijā;

15.  Par saistošo noteikumu "Pašvaldības nozīmes ceļu uzturēšanas un būvniecības finansēšanas noteikumi" apstiprināšanu.     saistošie noteikumi

16.  Par A.M.apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu;

 17.  Par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2019.gada budžetā.   saistošie noteikumi     pielikumi 1 - 5     pielikums 6

  Tweet Drukāt