01.08.2019.Domes sēde

  SĒDE Nr. 16.

2019. gada 1. augustā plkst. 10:00 Baložu pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols

Izskatītie jautājumi

 1.     Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 „Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem” precizēšanu;

        saistošie noteikumi

 

2.       Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai.

3.       Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Murdiņi", Dārznieku ielā 13, Ķekavā, Ķekavas pagastā;

4.       Par nekustamā īpašuma "Sūknīši", Jaunsilā, sastāvā esošās sūkņu stacijas daļas nomas tiesību izsoli;

5.       Par zemes piešķiršanu nomā S.J. uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežs Nr.21", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

6.       Par zemes piešķiršanu nomā G.R. uz daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0072, Krustkalnos, ķekavas pagastā;

7.       Par 2011.gada 7.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.21-19/11/47 termiņa pagarināšanu;

8.       Par 2016.gada 14.marta zemes nomas līguma Nr.21-19/16/4 termiņa pagarināšanu;

9.      Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Alejās, VImbukrogā, Ķekavā un Odukalnā, Ķekavas pagastā, piekritību pašvaldībai, īpašuma tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nosaukumu piešķiršanu1.pielikums,   2.pielikums

10.   Par A.P. apstrīdēšanas iesniegumu;

11.    Par pilnvarojumu parakstīt līgumu ar SIA “100 acorns” par Ķekavas novada labiekārtošanas plāna izstrādi.

12.    Grozījumi Ķekavas novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā  „Par konkursu „Ķekavas novada uzņēmēju gada balva””.  nolikums

13.    Par grozījumu Ķekavas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā  “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens””;

14.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Jaunpļaviņas", Ķekavā, Ķekavas pagastā;

15.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Akmeņkaļu iela 13, Alejās, Ķekavas pagastā;

16.    Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Rudzāji", Katlakalnā, Ķekavas pagastā;

17.    Par detālplānojuma “Avarsti” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Avarsti”, Dzintaros, Daugmales pagastā;

18.    Par administratīvo līgumu detālplānojuma “Dārzkopības sabiedrība “Titurga”” grozījumu izstrādes un īstenošanas finansēšanai;

19.   Par nekustamo īpašumu "Abras" un "Abras 2", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, apvienošanu;

20.    Par nekustamā īpašuma Dzintras ielā 2, Ķekavā, Ķekavas pagastā, lietošanas mērķa maiņu;

21.    Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu.

22.    Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par projekta Nr.9.3.2.0/19/A/054 realizāciju;

23.    Par I.B. procesuālā termiņa atjaunošanas iesniegumu.

  Tweet Drukāt